ЗИМСКЕ АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ – СКИЈАЊЕ

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ЗИМСКЕ АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ – СКИЈАЊЕ
Наставник/наставници: Проф. др Милан Цветковић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета

Циљ предмета је да изложено градиво, његова провера у пракси и перманентна консултација стручне литературе код студената створи јасну слику о значају зимских активности у природи са скијањем.

Исход предмета

Исход предмета је практично оспособљавање студената, као будућих професора физичког васпитања, да самостално и креативно реализују боравак у природи у зимским условима, као и наставу скијања.

Садржај предмета

Теоријска настава

Овладавање планирањем, организацијом  и реализацијом тура и излета у зимским условима. Упознавање са оријентационим кретањем и такмичењем у зимским условима (оријентиринг). Сагледавање места и улоге скијања у програмима физичког васпитања предшколских установа, основних и средњих школа и струковних организација и асоцијација. Разумевање основних информација о скијању. Упознавање са значајним аспектима скијања (биолошким, физиолошким, спортско рекреативним, васпитно-образовним). Упознавање са облицима скијања (алпским, нордијским). Упознавање са историјским развојем скијања.

Практична настава

Реализација планинарске туре и излета у зимским условима. Реализација оријентационог кретања и такмичења у зимским условима. Упознавање са поделом снега према динамичким карактеристикама и начину настанка. Упознавање са опремом за алпско скијање – настанком, развојем, избором, припремом и одржавањем. Упознавање и усвајање основних елемената технике скијања. Усвајање методике обуке алпског скијања (општи принципи, методе, програм обуке, циљеви, вежбе). Упознавање са опасностима у планини и сналажењем у њима. Упознавање са правилима понашања и безбедносшћу на скијалишту (нормативна акта). Упознавање са организацијом и реализацијом програма скијања у оквиру зимовања (планирање, припрема, реализација, евалуација).

Литература

1)      Обавезна литература

1)      Андрашић, С, Цветковић, М. и Обрадовић, Б. (2022). Активности у природи. Суботица: Економски факултет Универзитета у Новом Саду. (IV поглавље – Планинарење; XI поглавље – Оријентиринг; XIII поглавње – Скијање)

2)      Препоручена литература

Јоксимовић, А. (2009). Скијање – техника. Ниш: Факултет спорта и физичког васпитања.

Ропрет, Р. (2022). Алпско скијање – од праксе до теорије. Београд: Факултет спорта и физичког васпитања.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, практични колоквијуми, писмена провера знања, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 15 Писмени испит 30
Практична настава 15  
Колоквијуми 30
Семинари 10