ЗИМСКЕ АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ – КЛИЗАЊЕ

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ЗИМСКЕ АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ – КЛИЗАЊЕ
Наставник/наставници: Проф. др Милан Цветковић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета

Циљ предмета је да изложено градиво, његова провера у пракси и перманентна консултација стручне литературе код студената створи јасну слику о значају зимских активности у природи са клизањем

Исход предмета

Исход предмета је практично оспособљавање студената, као будућих професора спорта и физичког васпитања, да самостално и креативно реализују боравак у природи у зимским условима, као и наставу клизања.

Садржај предмета

Теоријска настава

Овладавање планирањем, организацијом  и реализацијом тура и излета у зимским условима. Упознавање са оријентационим кретањем и такмичењем у зимским условима (оријентиринг). Разумевање основних информација о клизању. Упознавање са значајним аспектима клизања. Упознавање са клизачким организацијама и великим клизачким такмичењима. Упознавање са облицима клизања и дисциплинама клизачких такмичења (врстама, правилима, бодовањем). Упознавање са организацијом и реализацијом програма клизања (планирање, припрема, реализација, евалуација). Упознавање са правилима понашања и безбедносшћу на клизалишту. Упознавање са историјским развојем клизања.

Практична настава

Реализација планинарске туре и излета у зимским условима. Реализација оријентационог кретања и такмичења у зимским условима. Упознавање са основним карактеристикама леда. Упознавање и усвајање основних елемената технике клизања: кочење плугом (упирање једном или обема ногама) и кочење са окретом за 90 степени; начини скретања – на паралелним клизаљкама, отискивањем једном ногом, преступањем или претрчавањем. Разумевање специфичности рада са децом и одраслима. Упознавање са играма на леду. Упознавање са клизачким спортским дисциплинама (хокеј на леду, уметничко клизање, брзо клизање и синхроно клизање).

Литература

1)      Обавезна литература

2)      Цветковић, М. (2012). Активности у природи. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања. (III поглавље – Активности на копну)

3)      Препоручена литература

4)      Kunzle-Watson, K. & DeArmond, S.J. (1996). Ice skating – steps to success. Champaign, IL: Human Kinetics.

5)      Shulman, C. (2002). The complete book of figure skating. Champaign, IL: Human Kinetics.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, практични колоквијуми, писмена провера знања, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 15 Писмени испит 30
Практична настава 15    
Колоквијуми 30    
Семинари 10