ЖЕНЕ У СПОРТУ

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ЖЕНЕ У СПОРТУ
Наставник/наставници: Проф. др Вишња Ђорђић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Циљ предмета је да студенте упозна са историјском и актуелном позицијом жена у спорту и омогући критичко сагледавање перспектива и изазова са којима се жене у спорту суочавају. Предмет доприноси разумевању друштвених, културних и развојних импликација партиципације жена у спорту и оспособљава студенте за примену стечених знања и вештина у промоцији женског бављења спортом у различитим улогама.

Исход предмета

По успешном завршетку курса, студенти ће бити у стању да: 1) анализирају историјску димензију укључивања жена у спорт и физичко васпитање; 2)тумаче концепт родне равноправности и његов значај у спорту и образовању; 3) опишу користи и потенцијалне ризике физичке активности и спорта за жене; 4) критички анализирају постојеће праксе у спорту и физичком васпитању са аспекта родне равноправности; 5) разумеју кључна питања бављења спортом жена из осетљивих група; 6) критички вреднују положај жена у спорту; 7) повежу теорију и истраживање са практичним стратегијама промоције жена у различитим улогама у спорту.

Садржај предмета

Теоријска настава

1) Историјски аспект укључивања жена у спорт; 2) Покрет за људска права, родна равноправност и бављење жена спортом у 21. веку; 3) Користи и ризици за жене, повезани са бављењем физичком активношћу и спортом; 4) Биолошки фактори учествовања жена у спорту; 5) Насиље према женама у спорту; 6) Женски спорт у медијима; Жене-лидери у спорту; 7) Бављење спортом жена из осетљивих група; 8) Жене у спортском бизнису; 9) Заступање родно-сензибилног спорта и физичког васпитања.

Литература:

Обавезна литература:

Ђорђић, В., Бркљач, М. и Пајванчић, М. (2011). Положај жена у спорту у Војводини. Центар за подршку женама. Покрајински секретаријат за спорт и омладину.

Препоручена литература:

Đorđić, V., Mršević, Z., Valić Nedeljković, D., Vujanović, S., Milinkov, S. i Pralica, D. (2013). Izveštavanje o sportu: uvođenje rodne dimenzije. Centar za podršku ženama.

Johnstone, L. & Millar, S. (2012). Actively Engaging Women and Girls: Addressing the Psycho-social Factors. Canada Women and Sport.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 0
Методе извођења наставе

Интерактивно предавање, метод студије случаја, дискусија, гости предавачи, израда пројекта.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 20 Писмени испит 20
Домаћи задаци 20 Усмени испит 10
Пројекат 30