ЗАВРШНИ РАД

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ЗАВРШНИ РАД
Наставник/наставници: Комисија из реда наставника
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Положен Предмет завршни рад
Циљ предмета

Циљ предмета је да студент самостално напише и одбрани завршни рад (научни или стручни) на проблематику из области физичког васпитања и спорта, а тема завршног рада може бити само из наставних предмета студијског програма које је студент слушао у току студија.

Исход предмета

Израдом и одбраном завршног рада студент показује да влада проблематиком у оквиру области којој рад припада.

Садржај предмета

▪          Након што студент самостално изради завршни рад, а према прописаном садржају из предмета Предмет завршни рад, улази у процедуру одбране по “Правилнику о начину, поступку, припреми и одбрани завршног рада на основним академским студијама“.

Литература

1.      1. Литература која специфичко кореспондира са темом завршног рада – истраживачког рада.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 0 Практична настава: 0
Методе извођења наставе

Консултативно-интерактиван, самостални рад студента

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Израда завршног рада 55 Усмени испит 30
Презентација завршног рада 15