Завршни (мастер) рад

Студијски програм: МАС – Физичко васпитање, физичка активност и здравље
Назив предмета: Завршни (мастер) рад
Наставник/наставници: Потенцијални ментор из реда наставника
Статус предмета: Oбавезни
Број ЕСПБ: 8
Услов: Положен Предмет завршног рада
Циљ предмета

Циљ предмета је да студент самостално напише и одбрани завршни рад (научни или стручни) напроблематику из области физичког васпитања и спорта, а тема завршног рада може бити само

из наставних предмета студијског програма које је студент слушао у току студија.

Исход предмета

Израдом и одбраном завршног рада студент показује да влада проблематиком у оквиру области којој радприпада, те да је оспособљен за самосталну израду и одбрану завршног рада

Садржај предмета

Након што студент самостално изради завршни рад, а према прописаном садржају из предмета

Предмет завршни рад, улази у процедуру одбране по “Правилнику о пријави, изради, оцени и одбрани мастер рада“.

Литература

Литература која специфичко кореспондира са темом завршног рада – истраживачког рада.

Број часова активне наставе Теоријска настава: Практична настава:
Методе извођења наставе

Консултативно-интерактиван, самостални рад студента.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Израда завршног рада 50 Презентација завршног рада 20
    Усмени испит 30
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испит, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 2 странице А4 формата