Вредновање успеха ученика

  1. При рангирању кандидата за упис на Факултет спорта и физичког васпитања (ФСФВ) Универзитета у Новом Саду, испит за проверу склоности и способности носи 50%, а осталих 50% у збиру доносе школски успех и резултат државне матуре.
  2. На испиту за проверу склоности и способности за упис на ФСФВ кандидати могу остварити максимално 50 бодова.
  3. Факултет има аутономију у погледу дефинисања садржаја и начина организације испита за проверу склоности и способности, јер због специфичности струке, није могуће направити идентичан пријемни испит и омогућити идентичне услове за полагање, на различитим факултетима.
  4. Школски успех и државна матура укупно, могу донети кандидату максимално 50 бодова при упису на ФСФВ.
  5. Школски успех доноси кандидатима максимално 30 бодова, тако што се збир просечних оцена у сваком од 4 разреда средње школе, множи са 1,5.
  6. Успех на испиту из Српског/Матерњег језика и књижевности доноси максимално 8 бодова.
  7. Успех на испиту из Математике доноси максимално 8 бодова.
  8. Успех на испиту из трећег предмета доноси максимално 4 бода.
  9. Трећи предмет се дефинише као „било који предмет са листе општеобразовних предмета који чине програм опште матуре“.