ВЕЖБАЊЕ У ПРЕДШКОЛСКОМ УЗРАСТУ

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ВЕЖБАЊЕ У ПРЕДШКОЛСКОМ УЗРАСТУ
Наставник/наставници: Проф. др Борис Поповић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Упознавање студената са улогом и значајем спортских активности у предшколском узрасту на моторички развој као и побољшање компоненти физичке форме повезане са здрављем. Упознавање са могућностима трансформације антрополошких димензија предшколске деце применом средстава физичког вежбања. Практична оспособљеност за самосталну реализацију различитих спортских активности деце предшколског узраста уз способност правилне демонстрације.

Исход предмета

Студент који је успешно реализује све предметне обавезе биће оспособљен да сагледа улогу и значај спортских активности у предшколском узрасту на моторички развој као и побољшање компоненти физичке форме повезане са здрављем, да добро познаје узрасне карактеристике и специфичности вежбања предшколске деце, да разуме значај практичне примене садржаја физичког вежбања на трансформацију антрополошких димензија деце предшколског узраста, да самостално реализује спортске активности у предшколском узрасту.

Садржај предмета

Теоријска настава

Увод у моторички развој предшколске деце. Утицај и значај физичког вежбања деце предшколског узраста. Антрополошки статус деце предшколског узраста. Развијање моторичких способности и вештина (груба и фина моторика) у предшколском узрасту. Развој у унапређење компоненти физичке форме деце предшколског узраста. Основни принципи тренинга мале деце. Планирање и програмирање спортских активности различитих узрасних категорија предшколске деце. Праћење и вредновање моторичког развоја, физичке форме и других димензија психосоматског статуса предшколске деце.

Практична настава

Примена средстава физичког вежбања за развој фундаменталних моторичких вештина предшколке деце (локомоторне, балистичке и манипулативне вештине). Примена средстава физичког вежбања за развој компоненти физичке форме повезане са здрављем. Организација спортских активности предшколске деце. Практична оспособљеност за праћење и вредновање моторичког развоја, физичке форме и других димензија психосоматског статуса предшколске деце.

Литература:

Обавезна литература:

1)      Динстман, Р. (2013). Игре за моторички учење. Београд: Дата статус.

1)      Препоручена литература:

Сабо, Е. (2013). Методика физичког васпитања предшколске деце (теорија и пракса). Нови Сад: Самостално издање аутора.

2)      Бала, Г. (2002). Спортска школица. Нови Сад: Самостално издање аутора.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Присуство на настави 30 Писмени испит 15
Активност у току наставе 10 Усмени испит 15
Колоквијум 30