ВЕЖБАЊЕ И ЗДРАВЉЕ

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ВЕЖБАЊЕ И ЗДРАВЉЕ
Наставник/наставници: Доц. др Валдемар Штајер
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: За приступање писменом испитуположен колоквијум.
Циљ предмета

Након завршетка овог наставног студијског програма студенти се кроз теоретску и практичну наставу оперативно оспособљавају да воде, планирају и програмирају физичку ативност или вежбање како би се задовољиле потребе човека за кретним активностима, те на директан или индиректан начин утичу на елементе физичке форме повезане са здрављем и промоцију здравих животних стилова, а кроз кондициони тренинг или спортско-рекреативне активности.

Исход предмета

Студенти који успешно реализују све предметне обавезе су оперативно оспособљени да самостално воде, планирају и програмирају физичку активност или вежбање опште популације и спортиста узраста од 16 до 65 година старости (адолесцената и одраслих). Практично су оспособљени да користе методе, технике извођења вежби и техничку опрему неоходну за правилно вођење, скрининг, планирање и програмирање елемената физичке форме повезане са здрављем. Допунски исход предмета припрема и пружа могућност студентима да полажу за Спортског оперативног кондиционог тренера и оперативног спортско-рекреативног водитеља (Спорт за све и фитнеса).

Садржај предмета

Теоријска настава

Усмерена на стицање теоретских знања за правилно вођење, скрининг, планирање и програмирање елемената физичке форме: 1) Кардио-респираторна форма (аеробне способности); 2) Мишићна форма (снага и издржљивост); 3) Форма флексибнилности и стабилности трупа (гипкости); 4) Форма телесног састава (морфолошке димензије) и принципа здраве исхране са циљем унапређења и одржавања здравља опште популације и спортиста узраста од 16 до 65 година старости (адолесцената и одраслих). Теоретске основе утицаја физичке ативности и редовног вежбања на животне стилове опште популације и спортиста узраста од 16 до 65 година старости (адолесцената и одраслих). Упознавање са теоретским основима вођења, планирања и програмирања организованог физичког вежбања на радном месту (у процесу рада),  у месту становања, анимацији (тим билдинг) и туризму (активности у природи и туристичким центрима).

Практична настава

усмерена на стицање методичких знања у вођењу програма развоја и одржавања: 1) Кардио-респираторне форме (аеробне способности); 2) Мишићна форма (снага и издржљивост); 3) Форма флексибилности и стабилности трупа (гипкости); 4) Форма телесног састава (морфолошка димензија)

Литература:

Обавезна литература:

Sharkey, B.J. i Gaskil S.E. (2008). Vežbanje i zdravlje. Beograd: Data Status.

Препоручена литература:

Foran, B. (2010). Vrhunski kondicioni trening. Beograd: Data Status.

Andrijašević, M. (2010). Kineziološka rekreacija. Zagreb: Kineziološki fakultet sveučilišta i Zagrebu.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације, ваннаставне активности

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 30 Писмени испит 30
Практична настава 10    
Колоквијуми 30