ВЕЖБАЊЕ И ТРЕЋЕ ДОБА

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ВЕЖБАЊЕ И ТРЕЋЕ ДОБА
Наставник/наставници: Доц. др Јован Вуковић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Упознавање студената са начинима, циљевима, методама, организацијом, батеријом тестова и значајем вежбања код старијих особа.

Исход предмета

Оспособљеност студената у разумевању: процеса бављења физичком активношћу код старијих особа, сениор фитнес теста, критеријумских и референтних стандарда, протокола тестирања, интерпретирања и коришћења резултата тестирања, сениор фитнес тест софтвера, евалуацији програма вежбања и испитаника

Садржај предмета

Теоријска настава

●                 Теорија старења (биолошка, социолошка, психолошка), Физички развој, сазревање и старење, Локомоторика код особа трећег доба, Телесна композиција и вежбање код особа трећег доба, Дефинисање параметара  функционалног фитнеса, Препоручене вежбе за особе трећег доба, Дефинисање и извођење моторичких тестова особа трећег доба, Тумачење резултата тестирања и фидбек

Практична настава

Утврђивање конзистентних протокола тестирања, Процедуре и разматрања пре тестирања, Сениор фитнес тест батерија тестова (лични картон, мерни инструменти, тестови), Извођење тестова, Групно тестирање, Мотивација учесника, Смернице за физичку активност и вежбање особа треће животне доби, Смернице за структурисане вежбе у циљу поправљања Сениор фитнес тест резултата.

Литература:

Обавезна литература:

●        Sharkey, B. i Gaskill, S. (2008). Vežbanje i zdravlje. Beograd: Data Status. Део 6.

Rikli, E.R., Jones, J.C. (2019). Senior fitness test priručnik (prevod), Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, ISBN: 978-86-6353-027-0

Препоручена литература:

Hejvud, М.К., Gečel, N. (2020): Motorički razvoj tokom života (prevod), Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, DATA STATUS, ISBN: 978-9940-722-00-5

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Фронтални метод (предавања), практична настава, групно решавање постављених проблема, интерактивне радионице и дискусија, консултативна настава.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 10 Писмени испит 20
Практична настава 20 Усмени испит 30
Колоквијуми 20