Тестирање, предлог и надзор вежбања

Студијски програм: МАС – Физичко васпитање, физичка активност и здравље
Назив предмета: Тестирање, предлог и надзор вежбања
Наставник/наставници: Проф. др Патрик Дрид, Проф. др Марко Стојановић, Асис. Никола Тодоровић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета

Примарни циљ овог предмета јесте да студенти са свеобухватним приступом процене физичку кондицију. Предмет премошћује јаз између истраживања и праксе и синтетизује концепте теорије психологије вежбања, кинезиологије, мерење да обезбеди јасно дефинисан приступ физичком тестирању кондиције и дизајнирању индивидуалних вежби програма. Стицање теоријских и практичних знања везаних за утврђивање и контролу степена тренираности младих и старих, као и утврђивање нивоа функционалних и моторичких способности и психичких карактеристика.

Исход предмета

Разматрање тренутног стања учешћа у физичкој активности. Описивање ризика и користи у вези са учешћем у тренажном програму. Образложити потребу за здравствени скрининг пре учешћа у некој физичкој активности и тестирање компоненти физичке кондиције повезаних са здрављем. Одредити који интензитет је погодан за специфичне ситуације. Употребити концепте битне за развијање индивидуалног програма вежби. Упоредити различите технике за покретање и остајање у физичкој активности. Развити програме вежбања за све компоненте фитнеса. Развити свеобухватан програм вежбања који се заснива на студијама случаја.

Садржај предмета

Теоријска настава

Недеља 1 Физичка активност, здравље, и болести: преглед. Недеља 2 Прелиминарни скрининг здравља и процена ризика.

Недеља 3 Принципи процене, препоруке и поштовање програма вежби; фитнес тестирање; Основни принципи програма вежби; поштовање програма вежбања.

Недеља 4 Процена кардиореспираторног стања; Упутства и процедуре; Максимални Тест протоколи; Субмаксимални Тест протоколи; теренски тестови за процену аеробне способности; Тестирање деце и старијих особа.

Недеља 5 Процена мишићне снаге. Недеља 6 Процена телесне композиције.

Недеља 7 Пројектовање програма за телесну тежину и телесну композицију. Недеља 8 Процена флексибилности; Основе флексибилности.

Недеља 9 Промоција физичке активности код хронично оболелих особа. Недеља 10 Дизајнирање програма за флексибилност и заштиту доњег дела леђа.

Недеља 11 Процена равнотеже и дизајнирање програма вежби за развој равнотеже.

Недеља 12 Принципи препорукe вежбања; Основни принципи за пројектовање програма вежбaњa. Недеља 13 Компоненте програма вежби (учесталост, интензитет, трајање, и модел); Принципи трeнинга. Недеља 14 Уметност и наука препорука вежбања (безбедност и делотворност); Поштовање програма вежби; Сертификација и лиценца.

Недеља 15 Закључак

 

Практична настава

Практична настава од 1-15 недеље, прати недељни тематски план теоријске наставе.

Литература

Heyward, V.H. (2006). Advanced Fitness Assessment & Exercise Prescription. 6th ed. Champaign, IL: Human Kinetics.

American College of Sports Medicine (2013). ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 8th ed. Baltimore, MD: Lippincott, Williams & Wilkins.

 

Број часова активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 2
Методе извођења наставе

Предавања, е-учење, самосталан рад студената, менторски рад, консултације с наставником. Заједничко или групно решавање постављених проблема и закључивање.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 30 писмени испит
практична настава усмени испит 40
колоквијум-и 20 ……….
семинар-и 10
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 2 странице А4 формата