Теорија спортског тренинга

Студијски програм: Основне академске студије / Професор фиизичког васпитања и спорта
Назив предмета: ТЕОРИЈА СПОРТСКОГ ТРЕНИНГА / ОА31
Наставник/наставници: др Марко Стојановић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Да се развије способност коришћења научне и стручне литературе о спортском тренингу. Упознавање са законитостима трансформације антрополошког статуса спортиста под утицајем различитих средстава заступљених у тренажном процесу. Да се упознају методе дијагностицирања, планирања, програмирања и праћења тренажних процеса у различитим спортским гранама.

Исход предмета

Након реализованог курса студент је оспосољен да самостално планира, програмира, реализује тренинг у широком опсегу популационих група (млади, стари, спортисти различитог такмичарског нивоа).

Садржај предмета

Теоријска настава

Основе тренинга. Законитости спортског тернинга, Припрема за тренинг, Варијабле тренинга, Одмор и опоравак, Планирање тренинга, Тренажни циклуси, Годишњи програм тренинга, Дугорочно планирање и идентификација талената, Спортска форма, Методика развоја моторичких способности, Тренинг снаге, Тренинг издржљивости, Тренинг брзине, координације и гипкости, Дијагностика у спорту.

Литература

1)      Хафф, Г. и Триплетте,Т. (2018): Основе тренинга снаге и кондиционог тренинга. Датастaтус, Београд.

2)      Стојановић, М (2018). Теорија спортског тренинга. Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Новом Саду.

3)      Бомпа, Т. (2006). Периодизација – Теорија и методологија тренинга. Загреб: ГОПАЛ.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава:
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 30 писмени испит 30
практична настава усмени испт
колоквијум-и 30
семинар-и 10
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 1 страница А4 формата