TЕОРИЈА, МЕТОДИКА И ПРАКСА СПОРТСКЕ ГИМНАСТИКЕ

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: TЕОРИЈА, МЕТОДИКА И ПРАКСА СПОРТСКЕ ГИМНАСТИКЕ
Наставник/наставници: Проф. др Дејан Мадић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Положен испит предмета – Школска гимнастика
Циљ предмета

Намена и циљ предмета је да код студената развије способност за самосталан, квалитетан рад и испољавање креативности у спортској гимнастици. Основно познавање Правилника о оцењивању гимнастичких састава на такмичењима у спортској гимнастици (ФИГ) и познавање истог за школска такмичења, способност адаптација правила за такмичења у школама у циљу мотивације што већег броја ученика за вежбање.

Исход предмета

Познавање и способност коришћења информација и средстава физичког вежбања  и спорта специфичних за спортску гимнастику у стручном раду.

Садржај предмета

Теоријска настава

●           Примена садржаја садржаја спортске гимнастике са акцентом на познавање сензибилних фаза у биолошком развоју човека.

●           Схватање свеукупности појма спортске гимнастике у свим облицима и њеног развоја кроз векове до данас.

●           Усвајање стручне терминологије спортске гимнастике. Способност модификовања и иновирања у спортској гимнастици и метода вежбања у циљу што ефикаснијег утицаја на психосоматски статус деце и омладине.

●           Познавање релација између вежбања спортске гимнастике и антрополошког статуса (морфолошког, функционалног, моторичког, конативног, когнитивног и социолошког) деце и омладине са акцентом на предшколски и млађи школски узраст.

Практична настава – ДОН

●           Полазне основе за обучавање, техника извођења, методика обучавања, најчешће грешке при извођењу, основних положаја и кретања у вежбању за девојчице и дечаке предшколског и млађег школског узраста. Модификовање програма спортске гимнастике у циљу што ефикаснијег утицаја на психосоматски статус деце предшколског и млађег школског узраста. Педагошка пракса  спортске гимнастике се реализује у договору са професором.

Литература

Обавезна литература

1)      Мадић, Д., Поповић, Б. (2005). Вежбе на справама и тлу (основе практичног рада). Нови Сад: Факултет физичке културе. (поглавља 2, 4, 5 ,6, 7 и 8)

Препоручена литература

Пропозиције и систем такмичења Гимнастичког Савеза Србије. https://www.gssrb.rs/propozicije/

FIG Age Group Development. https://www.gymnastics.sport/site/pages/education-agegroup.php

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Практична настава ДОН: 6
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Теоријска предавања и вежбе 20 Писмени испит 20
Активност – предавања и вежбе 10 Усмени испит 10
Колоквијуми практично 25  
Писмени тест 15