TЕОРИЈА, МЕТОДИКА И ПРАКСА СКИЈАЊА

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: TЕОРИЈА, МЕТОДИКА И ПРАКСА СКИЈАЊА
Наставник/наставници: Проф. др Милан Цветковић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Нема
Циљ предмета

Циљ предмета је да изложено градиво и његова провера у пракси код студената створи јасну слику о значају скијања, као и теоријско и практично оспособљавање студената, као будућих професора спорта и физичког васпитања, да самостално и креативно реализују основну и напредну обуку скијања.

Исход предмета

Познавање и способност коришћења информација и средстава физичког вежбања и спорта специфичних за рад у скијању.

Садржај предмета

Теоријска настава

Усвајање знања о скијању као виду боравка у природи. Упознавање са физичком и менталном припремом потребном за скијање. Упознавање са Планом и програмом курса скијања, циљевима, задацима, планирањем, организацијом и релизацијом практичне наставе скијања, испитном литературом за скијање. Упознавање са дисциплинама скијашких такмичења (врстама, правилима, бодовањем). Упознавање са скијашким организацијама и великим скијашким такмичењима. Упознавање са основама метеорологије.

Практична настава – ДОН

Упознавање и усвајање основних и напредних елемената технике скијања. Биомеханичка анализа услова кретања на снегу и технике кретања на скијама. Усвајање основне и напредне методике обуке алпског скијања (општи принципи, методе, програм обуке, циљеви, вежбе). Разумевање специфичности рада са децом и одраслима (морфо-функционалне карактеристике, игра као метод обуке, полигони). Овладавање пружањем прве помоћи (систем рада ГСС; основни поступци: обезбеђење повређеног, прва помоћ, технике транспорта, даљи поступци). Упознавање са организацијом и реализацијом основниог и напредног програма скијања у оквиру зимовања (планирање, припрема, реализација, евалуација). Упознавање са организацијом такмичења и других могућих садржаја у оквиру програма скијања. Упознавање са другим облицима скијања (сноwборд, трчање на скијама и др.).

Литература

Обавезна литература

1)      Андрашић, С., Цветковић, М., Обрадовић, Б. (2022). Активности у природи. Суботица: Економски факултет Универзитета у Новом Саду. (XIII поглавње – Скијање)

2)      Препоручена литература

3)      Robert G. P. (2008). The ultimate guide to weight training for skiing (Second edition). Belcourt Rd: Price World Enterprices.

Fellows, C. (2011). Total skiing. Champaign, IL: Human Kinetics.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Практична настава ДОН: 6
Методе извођења наставеv

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Теоријска предавања и вежбе 15 Писмени испит 20
Активност – предавања и вежбе 15 Усмени испит 10
Колоквијуми практично 30  
Писмени тест 10