ТЕОРИЈА, МЕТОДИКА И ПРАКСА РУКОМЕТА

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ТЕОРИЈА, МЕТОДИКА И ПРАКСА РУКОМЕТА
Наставник/наставници: Доц. др Дамјан Јакшић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Положен испит предмета – Рукомет
Циљ предмета

Намена и циљ предмета је да код студената развије способност за самосталан, квалитетан рад и испољавање креативности у рукомету.

Исход предмета

Познавање и способност коришћења информација и средстава физичког вежбања  и спорта специфичних за рукомет у стручном, али и научном раду.

Садржај предмета

Теоријска настава

●           Примена садржаја рукомета са акцентом на познавање сензибилних фаза у биолошком развоју човека те њихово благовремено препознавање уз учење и усавршавање рукометне технике.

●           Усвајање стручне терминологије рукомета. Способност модификовања и иновирања метода вежбања у циљу што ефикаснијег утицаја на психосоматски статус деце и омладине, а посебно рукометаша.

●           Познавање релација између вежбања рукомета и антрополошког статуса (морфолошког, функционалног, моторичког, конативног, когнитивног и социолошког) деце.

Практична настава – ДОН

●           Полазне основе за обучавање, техника извођења, методика обучавања, најчешће грешке при извођењу, основних положаја и кретања у рукомету. Модификовање програма рукомета у циљу што ефикаснијег утицаја на децу превасходно имајући у виду званичне варијанте рукомета за различите узрасте (мини рукомет), а нешто касније и рукомет на песку. Педагошка пракса  рукомета се реализује у договору са професором изабране активности током редовног наставног програма током семестра.

Литература

Обавезна литература

Каришик, С., Горановић, С. и Валдевит, З. (2013). Техника у рукомету. Бања Лука: Факултет физичког васпитања и спорта.

Препоручена литература

Estriga, L. (2019). Team Handball: Teaching and Learning Step-by-Step. Porto: Agência Nacional.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Практична настава ДОН: 6
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Теоријска предавања и вежбе 20 Писмени испит 20
Активност – предавања и вежбе 10 Усмени испит 10
Колоквијуми практично 25  
Писмени тест 15