ТЕОРИЈА, МЕТОДИКА И ПРАКСА РЕКРЕАЦИЈЕ

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ТЕОРИЈА, МЕТОДИКА И ПРАКСА РЕКРЕАЦИЈЕ
Наставник/наставници: Доц. др Валдемар Штајер
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов:
Циљ предмета

Након завршетка овог наставног студијског програма студенти се кроз теоретску и практичнo-теоретску наставу оспособљавају да воде, спроводе скрининг и тестирање, планирају и програмирају елементе опште (здравствене) и специфичне физике форме повезане са здрављем. Кроз кондициони тренинг или спортско-рекреативне активности.

Исход предмета

Студенти који успешно реализују све предметне обавезе су оспособљени да самостално воде, спроводе скрининг и тестирање, осмишљавају и спроводе ефикасне (сигурне) планиране и програмиране програме физичке активност или вежбања опште популације, спортиста и специфичних тактичких снага (полиција, војска, ватрогасаци и спасилачке службе). Допунски исход предмета припрема и пружа могућност студентима да полажу за Спортског кондиционог тренера, Кондиционог тренера – специфичних тактичких снага и Специјалиста спортске рекреације (Спорт за све).

Садржај предмета

Теоријска настава

Усмерена на стицање теоретских знања за правилно вођење, скрининг, тестирање, планирање и програмирање елемената: Опште (здравствене) физичке форме:1) Кардио-респираторна форма (аеробне способности); 2) Мишићна форма; 3) Форма флексибнилности; 4) Форма телесног састава (морфолошке димензије) и принципа здраве исхране. Специфичне физичке форме: 1) Хитрина; 2) 3-Д равнотежа и централна стабилизација; 3) Агилност и координација; 4) Брзина, убрзање и анаеробна форма. Упознавање са теоретским основима вођења, планирања и програмирања организованог физичког вежбања у месту становања. Теоретске основе утицаја вођеног, планираног и програмираног редовног вежбања на радном месту (у процесу рада): 1) Утицај рада на човека; 2) Спортски рекреатор или кондициони тренер у процесу рада; 3) Елементи, врсте и обележја професионалног рада (радног процеса); 4) Спортска рекреација или кондициони тренинг као део активног одмора. Основе спортске рекреације у туризму: 1) Дефиниција туризма и здравственог туризма; 2) Дефиниција спортске анимације у туризму; 3) Повезаност квалитета туристичке понуде и спортске рекреације

Практична настава – ДОН

Усмерена на стицање педагошке праксе и методичких знања за вођење, тестирање, извођења вежби (техника), планирање и програмирање: 1) Специфичних елемената физике форме повезане са здрављем; 2) У процесу рада и места становања 3) Туризму и спортској анимацији

Литература

Обавезна литература

Mikalački,  M. (2005). Sportska rekreacija. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet fizičke kulture

Foran, B. (2010). Vrhunski kondicioni trening. Beograd: Data Status.

Препоручена литература

Andrijašević, M. (2010). Kineziološka rekreacija. Zagreb: Kineziološki fakultet sveučilišta i Zagrebu.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Практична настава ДОН: 6
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације, ваннаставне активности

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 30 Писмени испит 30
Практична настава 10    
Колоквијуми 30