TЕОРИЈА, МЕТОДИКА И ПРАКСА ПЛИВАЊA

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: TЕОРИЈА, МЕТОДИКА И ПРАКСА ПЛИВАЊA
Наставник/наставници: Проф. др Горан Димитрић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Положен испит предмета – Пливање и Примењено пливање
Циљ предмета

Оспособљавање студената за самосталан рад са децом и одраслима, непливачима и пливачима у различитим воденим срединама (реке, језера, мора). Организација и спровођење тренажног процеса за децу и одрасле на различитим нивоима потреба (спортско пливање, рекреација, адаптирно пливање). Познавање принципа планирања, организовања и реализације тренажног процеса у пливању. Дијагностика у пливању, идентификација талената у пливању, праћење развоја пливача као и организација пливачког такмичења.

Исход предмета

Самосталан рад у пливачком спорту са децом и одраслима, уз примену тренажних метода и нових сазнања у области дијагнстике, идентификације талената и праћења развоја пливача.

Садржај предмета

Теоријска настава

Организација и спровођење тренажног процеса, писање тренажног плана и програма за пливаче, дијагностике у пливању, праћења развоја пливача и организовање пливаичких такмичења.

Практична настава – ДОН

Активно учешће у тренажним активностима, организација и писање плана и програма за пливаче, примени дијагностичких метода и процесу идентификације талента. Педагошка пракса  изборне спортске гране се реализује у договору са професором изабране активности.

Литература

Обавезна литература

Волчаншек Б. (2002). Бит пливања. Загреб: Кинезиолошки факултет.

1.      Препоручена литература

Димитрић, Г. (2021). ПЛИВАЊЕ. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања.

2.      Димитрић, Г. (2022). ПРИМЕЊЕНО ПЛИВАЊЕ. Нови Сад: Оld Commerce

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Практична настава ДОН: 6
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Теоријска предавања и вежбе 20 Писмени испит 20
Активност – предавања и вежбе 10 Усмени испит 10
Колоквијуми практично 25    
Писмени тест 15