ТЕОРИЈА, МЕТОДИКА И ПРАКСА КОШАРКЕ

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ТЕОРИЈА, МЕТОДИКА И ПРАКСА КОШАРКЕ
Наставник/наставници: Проф. др Младен Микић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Положен испит предмета – Кошарка
Циљ предмета

Продубљивање раније стечених знања (теоријских и практичних); стицање знања о техничко-тактичкој припреми спортиста, планирању и програмирању тренинга, и праћењу квалитета рада.

Исход предмета

Студент је оспособљен да да самостално или у групи примењује знања из технике и техничко-тактичке припреме у кошарци; да планира, програмира, организује и спроводи техничко-тактичку припрему одређеног нивоа и врсте тренинга.

Садржај предмета

Теоријска настава

Развој кошарке и историја промене правила игре; Једначина спецификације успеха у кошарци; Специфичности рада са младима; Техника кошарке; Индивидуална тактика кошарке; Групна тактика напада; Групна тактика одбране; Тимска тактика одбране; Транзиција у кошарци; Тимска тактика напада; Тренерска филозофија; Стандардни показатељи успешности у кошарци; Тестирање у кошарци.

 

Практична настава – ДОН

▪          Практична настава и педагошка пракса спортске гране се реализује у договору са професором изабране активности.

Литература

Обавезна литература

1.      Wissel, H. (2011). Кошарка: кораци до успеха. ДАТА СТАТУС. Београд;

Препоручена литература

2.      Вучковић, И., Стојановић, М., Микић, М. (2019). Групна тактика у кошарци. Маркос, Бања Лука;

3.      Каралејић, М., Јаковљевић, С. (2008): Теорија и методика кошарке. Београд: ФСФВ;

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Практична настава ДОН: 6
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Теоријска предавања и вежбе 20 Усмени испит 30
Активност – предавања и вежбе 30    
Писмени тест 20