TЕОРИЈА, МЕТОДИКА И ПРАКСА БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: TЕОРИЈА, МЕТОДИКА И ПРАКСА БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА
Наставник/наставници: Проф. др Патрик Дрид
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Положен испит предмета – Џудо
Циљ предмета

Намена и циљ предмета је да код студената развије способност за самосталан, квалитетан рад и испољавање креативности у Борилачким спортовима.

Исход предмета

Познавање и способност коришћења информација и средстава физичког вежбања и спорта специфичних за Борилачке спортове у стручном раду.

Садржај предмета

Теоријска настава

●           Примена садржаја садржаја Борилачких спортова са акцентом на познавање сензибилних фаза у биолошком развоју човека.

●           Схватање свеукупности појма Борилачких спортова у свим облицима и њеног развоја кроз векове до данас.

●           Усвајање стручне терминологије Борилачких спортова. Способност модификовања и иновирања у Борилачким спортовима и метода вежбања у циљу што ефикаснијег утицаја на психосоматски статус деце и омладине.

●           Познавање релација између вежбања Бориклачких спортова и антрополошког статуса (морфолошког, функционалног, моторичког, конативног, когнитивног и социолошког) деце и омладине са акцентом на предшколски и млађи школски узраст.

Практична настава – ДОН

●           Полаазне основе за обучавање, техника извођења, методика обучавања, најчешће грешке при извођењу, основних положаја и кретања у вежбању за девојчице и дечаке предшколског и млађег школског узраста. Модификовање програма изабране спортске гране у циљу што ефикаснијег утицаја на психосоматски статус деце предшколског и млађег школског узраста. Педагошка пракса  се реализује у договору са професором изабране активности.

Литература

Обавезна литература

Дрид, П., Тодоров, И. (2014). Џудо: наука и пракса. Београд: Дата Статус.

Препоручена литература

1.      Drid P. (2017). Science and medicine in combat sports. New York: Nova Science Publishers, Inc.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Практична настава ДОН: 6
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит Поена
Теоријска предавања и вежбе 20 Писмени испит 20
Активност – предавања и вежбе 10 Усмени испит 10
Колоквијуми практично 25    
Писмени тест 15