TЕОРИЈА, МЕТОДИКА И ПРАКСА АТЛЕТИКЕ

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: TЕОРИЈА, МЕТОДИКА И ПРАКСА АТЛЕТИКЕ
Наставник/наставници: Проф. др Илона Михајловић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Положен испит предмета – Школска атлетика
Циљ предмета

Намена и циљ предмета је да код студената развије способност за самосталан, квалитетан рад и испољавање креативности у раду у атлетском спорту.

Исход предмета

Познавање и способност коришћења информација и средстава физичког вежбања у стручном раду у атлетици.

Садржај предмета

Теоријска настава

●           Схватање свеукупности појма изабране спортске гране “ у свим облицима и њеног развоја кроз векове до данас.

●           Усвајање стручне терминологије изабране спортске гране. Способност модификовања и иновирања у изабраној спортској грани и метода вежбања у циљу што ефикаснијег утицаја на психосоматски статус деце и омладине.

●           Познавање релација између вежбања изабране спортске гране и антрополошког статуса (морфолошког, функционалног, моторичког, конативног, когнитивног и социолошког) деце и омладине са акцентом на предшколски и млађи школски узраст.

Практична настава – ДОН

●           Полаазне основе за обучавање, техника извођења, методика обучавања, најчешће грешке при извођењу, основних положаја и кретања у вежбању за девојчице и дечаке предшколског и млађег школског узраста. Модификовање програма изабране спортске гране у циљу што ефикаснијег утицаја на психосоматски статус деце предшколског и млађег школског узраста. Педагошка пракса  изборне спортске гране се реализује у договору са професором изабране активности.

Литература

Обавезна литература:

Bowerman, W. J., Freeman, W. H., Gambetta, V. (2012). Atletika. Београд: Дата статус

1.      Препоручена литература:

Павловић, Р. (2014). Атлетика 1. Ниш: СИА

Павловић, Р. (2016). Атлетика 2. Ниш: Удружење књижевника „Беранко Миљковић“.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Практична настава – ДОН: 6
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит Поена
Теоријска предавања и вежбе 20 Писмени испит 20
Активност – предавања и вежбе 10 Усмени испит 10
Колоквијуми практично 25  
Писмени тест 15