ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА И ПРАКСА КИНЕЗИТЕРАПИЈЕ

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ТЕОРИЈА И МЕТОДИКА И ПРАКСА КИНЕЗИТЕРАПИЈЕ
Наставник/наставници: Доц. др Тијана Шћепановић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Положен испит предмета – Кинезитерапија
Циљ предмета

Намена и циљ предмета је да код студената развије способност за самосталан, квалитетан рад и испољавање креативности у креирању вежби за особе са различитим поремећајима или болестима те омогући  потпуну оспособљеност за самосталну реализацију кинезитерапеутских садржаја са различитим категоријама деце, омладине и одраслих.

Исход предмета 

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

Општа кинезитерапија с основама кинезиологије, параморфизми и дисморфизми, савремене методе у кинезитерапији, примена кинезитерапије у појединим медицинским областима, респираторна кинезитерапија, примена вежби и респираторне гимнастике код неких обољења дисајног система, примена кинезитерапије у трауматологији, примена кинезитерапије код неких поремећаја промета материја и болести органа за пробаву, кинезитерапија код неуромишићних болести, кинезитерапија код екстрапирамидних болести, кинезитерапија код можданог удара, мултипле склерозе, церебралне парализе и епилепсије, диабетес мелитус и физичка активност, кинезитерапија код поремећаја и болести срчано судовног система и неких кардиоваскуларних оболења, кинезитерапија у реуматским болестима, кинезитерапија, телесно вежбање и спорт код деце и младежи са различитим степеном оштећења вида и слуха, телесно вежбање и спорт код деце ометене у психофизичком развоју, кинезитерапија у трудноћи, лумбални болни синдром.

Практична настава – ДОН

Примењене вежбе код особа са хроничним обољењима (кардиоваскуларне болести, респираторне, болести дигестивног тракта, неуромускуларне болести,…), особа са болним стањима (лумбални болни синдром), рехабилитација након различитих спортских повреда (раме, колено, скочни зглоб).

Креирање третмана за наведена стања.

Литература

Обавезна литература

Радисављевић, М. (2001). Корективна гимнастика са основама кинезитерапије. Београд: Факултет спорта и физичког васпитања.

Препоручена литература

Косинац, З. (2006). Кинезитерапија – третмани поремећаја и болести органа и органских сустава. Сплит: Свеучилиште у Сплиту.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Практична настава – ДОН: 6
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Теоријска предавања и вежбе 20 Усмени испит 40
Колоквијуми практично 40