Теорија физичке културе 2

Студијски програм: Основне академске студије / Професор фиизичког васпитања и спорта
Назив предмета: Теорија физичке културе 2 / ОА9
Наставник/наставници: др Зоран Милошевић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Схватање појмовно-предметних и методолошких детерминанти теорије физичке културе; Разумевање појавних облика (видова) физичке културе, извора, општих и специфичних функција физичке културе; Спознаја општих и посебних услова у развоју и функционисању физичке културе, посебно у светлу њених аутентичних принципа, али и сродне научно-теоријске мисли, као и праксе физичке културе у националном и европског окружењу; Хуманистичко-вредносна и научно-динамична оријентација будућег наставника у односу на стање и перспективе развоја физичке културе.

Исход предмета

Оспособљеност у валоризовању општих и специфичних одредница физичке културе, посебно оних које се односе на онтолошку (бивствујуће биће), гносеолошку (спознајну) и аксиолошку (вредносну) природу носилаца стручно-педагошког рада.

Садржај предмета

Теоријска настава

Предмет, задаци и значај теорије физичке културе, Методологија у теорији физичке културе, Извори физичке културе (Биолошки, Психолошки, Социолошки, Физикални), Потребе, норме и вредности физичке културе, Функције физичке културе – Општекултурне, Функције физичке културе – Специфичне, Општа обележја и перспективе развоја физичке културе (хуманистичка усмереност, масовност, научна заснованост, комплексност, динамичност), Видови физичке културе (спорт, игра, гимнастика), Фактори који условљавају стање и развој физичке културе, Носиоци физичке културе; Европски модел спорта, Развој активности и перспектива европске заједнице у спорту, Спортска етика, фер плеј, спортско право, Физичко васпитање и спорт деце и омладине (школски спорт, универзитетски спорт), Спорт за све, спорт особа са инвалидитетом, спорт «трећег доба», Насиље, допинг и друге социјално-патолошке појаве у спорту.

Практична настава

Однос теорије и праксе физичке културе; Истраживања о био-психо-социјалним одредницама физичке културе; Потребе, норме и вредности физичке културе – Есеј „Зашто волим спорт“; О појму лепог у физичкој култури; О здравственој функцији физичке културе; Човек у фокусу принципа развоја физичке културе; Видова физичке културе – јединство различитости; Закон о спорту – кадрови у физичкој култури; Локална самоуправа као носилац развоја физичке културе; ЕУ и спорт – Случај Босман; Савремени спорт и морал; Јаџент – спортска игра за оба пола; Живот и спортска активност спортисте са инвалидитетом; Допинг – биолошке, психичке и социјалне импликације.

Литература

1)      Живановић, Н., Станковић, В., Ранђеловић, Н., Павловић, П. (2010): Теорија физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш, ИСБН 978-86-83811-17-5

2)      Берковић, Л. (1989): Теоријске основе физичке културе, Нови Сад, Факултет физичке културе

3)      Ђурђевић, Н. (2004): Улога локалних заједница у области спорта, Крагујевац, Правни факултет.

4)      Симоновић, Љ. (2001): Филозофски аспекти модерног олимпизма, Београд, Лорка.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 20 писмени испит 30
практична настава 30 усмени испт 20
колоквијум-и   тест  
семинар-и      
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 1 страница А4 формата