Теорија физичке културе 1

Студијски програм: Основне академске студије / Професор фиизичког васпитања и спорта
Назив предмета: Теорија физичке културе 1 / ОА5
Наставник/наставници: др Зоран Милошевић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Стицање знања о појмовним, предметним и методолошким основама историје физичке културе; Разумевање општих принципа развоја друштва, културе и физичке културе, а посебно њихових међуутицајних веза; Развијање спознаја о дубини историјског наслеђа опште, националне и регионалне историје физичке културе; Способност валоризовања прошлих, садашњих а посебно будућих остварења у физичкој култури.

Исход предмета

Оспособљеност у евалуацији и валоризовању прошлих, садашњих а посебно будућих остварења у физичкој култури, као хуманистички орјентисаној науци, која полази и исходује у људској добробити.

Садржај предмета

Теоријска настава

Појмовно-терминолошко одређење физичке културе, Методологија истаживања у физичкој култури, Појам, предмет и задатак историје спорта и физичке културе, Период првобитне заједнице, Период робовласничког друштвеног поретка, Физичка култура у древним цивилизацијама, Месопотамија, Кина, Јапан, Индија, Египат, Мексико, Перу, Крит и Микена, Физичка култура у античкој Грчкој, Спарта, Атина, Свечане игре – олимпијске игре, Физичка култура у старом Риму, у доба Империје, у средњем веку, Физичка култура племића, кметова, грађана, Физичка култура и период ренесансе, у новом веку, Филантропизам, Гимнастичи системи, Настанак и развој савремених спортских дисциплина, међународне спортске организације и обнављање олимпијских игара, Летње олимпијске игре, Зимске олимпијске игре, Барон Пјер де Кубертен, Параолимписки игре, Универзијада, Физичко васпитање у основним и средњим школама Србије од 1830-1868. од 1868- 1882., од 1882-1914., гимнастичке и спортске организације, Појава и развој модерног спорта и олимпијског покрета у Србији, Генарал Светомир Ђукић, Физичко васпитање у војвођанским основним школама до 1914., др Ђорђе Натошевић, Александар Деметровић, Тихомир Остојич, Павле Миљушевић, Глигорије Мирковић, Физичко васпитања у војвођанским гимназијама и вишим девојачким школама, Јачачке (гимнастичке) организације, Спортске организације, Олимпизам у Војводини, Кемењи Ференц, Момчило Тапавица.

Практична настава

Историјски метод (хеуристика, критика, синтеза и експозиција); Примарни извори у физичкој култури – посета Музеју; Митологија древних цивилизација; Васпитање, Поезија, Уметност и Физичка култура античког перида Грчке и Рима; Традиционалне религије (православна, католичка, исламска, јудаизам) и физичка култура; Гимнастички системи; Спорт – од статусне, полне и расна дискриминација до плурализма националних, економски, политичких интереса; Пјер де Кубертен – од утемељивача до оспораване вредности модерног олимпизма; Параолимпијска искуства; Традиционалне народне игре у Србији; генерал Светомир Ђукић; Др Ђорђе Натошевић; Стручно-педагошке публикације о физичком вежбању – васпитању на подручју Војводине у 19. и почетком 20. века; Кемењи Ференц.

Литература

1)      Берар, М. (2001): Историја физичке културе, Нови Сад, Факултет физичке културе.

2)      Берар, М., Милошевић, З. (2009): Школско физичко васпитање код војвођанских срба до 1914. године, Факултет спорта и физичког васпитања Нови Сад, Педагошки факултет Сомбор, Графопродукт Нови Сад, стр.321, ИСБН 978-86-83097-92-0

3)      Милошевић, З., Берар, М. (2010): Ђорђе Натошевић – утемељивач и реформатор школског физичког васпитања, факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад, 152 стр., ИСБН 978-86-80231-69-3

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 20 писмени испит 30
практична настава 30 усмени испт 20
колоквијум-и   тест  
семинар-и      
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 1 страница А4 формата