ОАС – студије

loader-icon

Назив студијског програма:
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ

Врста студијског програма / ниво студија:
Основне академске студије / први ниво студија

Академски назив:
Дипломирани професор физичког васпитања и спорта.

Трајање студијског програма / број бодова:
Четири године (осам семестра) / 240 ЕСПБ

 

Стандард 2. Сврха студијског програма

Сврха студијског програма јесте образовање студената за потребе спорта и школског физичког васпитања, како би будући дипломирани професори физичког васпитања и спорта што боље разумели и вредновали користи физичког васпитања и спорта и тиме доприносили образовању у овој области, унапређењу јавног здравља и развоју друштва у овом контексту;

Излазни профил студијског програма – Основне академске студије - Дипломирани професор физичког васпитања и спорта – задовољава потребе друштва за квалитетним педагозима физичког васпитања и спорта, оспособљеним за успешан рад пре свега у области у физичког васпитања и спорта, затим рекреације, и кинезитерапије.

Студијски програм Основне академске студије - Дипломирани професор физичког васпитања и спорта обезбеђује стицање релевантних излазних компетенција које су усклађене са актуелним очекивањима друштва кад је реч о физичком васпитању и спорту.

Стандард 3. Циљеви студијског програма

Програм Основне академске студије - Дипломирани професор физичког васпитања и спортаа има јасно дефинисане циљеве.

Они се огледају кроз усвајање неопходних методичких и дидактичких знања и вештина, актуелних педагошких поступака потребних пре свега за обучавање различитих кретних и спортских вештина и техника, и спортских дисциплина, елемената спортског тренинга, те конципирања часова и програма из области рекреације и кинезитерапије у непосредном раду са различитим популацијама.

Студијски програм тежи развијању компетенција потребних за самостално планирање и реализовање наставних планова и програма за наставни предмет физичко васпитање у предшколским установама, основним, средњим школама, универзитетима - оспособљава студенте за квалитетан стручно-педагошки рад у контексту образовног система и спорта.

Изборни део студијског програма задовољава, с једне стране, јединствене образовне потребе и афинитете корисника (студената), а са друге стране излази у сусрет специфичним потребама друштва за стручњацима који поседују продубљена знања у подручју изабране спортске гране, рекреације или кинезитерапије.

Основне академске студије спорта и физичког васпитања у функцији су обезбеђења стручног кадра за потребе физичког васпитања и спорта (први циклус образовања) и неопходна претпоставка развоја научног кадра у овој области (други и трећи циклус образовања).

да формира стручњаке који вреднују, цене и промовишу физичку активност као значајну одлику здравог начина живота;

Један од циљева је развијање и оспособљавање студената за тимски рад у контексту образовне установе и спортске организације. Унапређење личних вештина да користе и прате информационе ресурсе од значаја за даљи професионални развој као и да омогући студентима стицање знања, вештина и вредности неопходних за наставак образовања на мастер и докторским студијама.

Стандард 4. Компетенције дипломираних студената

По завршетку студијског програма Основне академске студије - Дипломирани професор физичког васпитања и спорта, студент је осопособљен и поседује опште компетенције које се односе на:

 • Развој и унапређење комуникационих способности;
 • Примене знања у пракси;
 • Спровођење анализе и синтезе;
 • Идентификација и решавање сложених проблема;
 • Имплементацију професионалне етике;
 • Развоја критичког приступа и самокритичког мишљења;
 • Самосталну имплементацију истраживачких метода и поступака.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне компетенције:

 • познавање теоријске и методолошке основе физичког васпитања и спорта;
 • познавање карактеристике антрополошког статуса деце, младих и одраслих особа;
 • разумевање укупне структуре дисциплине (физичко васпитање и спорт) и везе између субдисциплина;
 • разумевање и вредновање задатака физичког васпитања;
 • стицање базичних знања из стручно-научних и стручно-апликативних предмета од значаја за физичко васпитање и спорт;
 • стицање знања и вештина које произилазе из изборног дела студијског програма;
 • стицање кључних дидактичких вештина.

Планирани исходи учења представљају знања, вештине и ставове студената. По завршетку студијског програма студент ће бити осопособљен за:

 • тимски рад;
 • организацију и планирање наставе физичког васпитања, рекреације и кинезитерапије;
 • примену знања у пракси;
 • вештине информационог менаџмента у физичком васпитању и спорту;
 • планирање, програмирање, организацију, евалуацију курикулума физичког васпитања;
 • значај бриге за квалитет;
 • потребне језичке компетенције (енглески језик);
 • ефективно управљање наставним ресурсима и садржајима;

Назив студијског програма:
ОАС Професор физичког васпитања и спорта

Врста студијског програма / ниво студија:
Основне академске студије / први ниво студија

Академски назив:
Професор физичког васпитања и спорта

Трајање студијског програма / број бодова:
Три године (шест семестра) /180 ЕСПБ

 

Стандард 2. Сврха студијског програма

Сврха студијског програма је продукција високообразованог кадра за потребе спорта и школског физичког васпитања. Поред тога, његова друштвена оправданост произилази из стратешке оријентације друштва на развој образовања и спорта као моћних полуга друштвеног развоја.

Излазни профил студијског програма – професор физичког васпитања и спорта – задовољава потребе друштва за квалитетним педагозима физичког васпитања и спорта, оспособљеним да одговоре бројним и сложеним захтевима који се постављају пред физичко васпитање и спорт данас.

Физичко васпитање представља интегрални део школског курикулума, чији су доприноси психо-моторном, когнитивном и афективном развоју детета драгоцени и јединствени. Истовремено, квалитетно физичко васпитање представља основу за бављење физичком активношћу/спортом током целог живота, што је значајна одредница здравог животног стила.

Спорт такође може представљати контекст за самоостваривање појединца, за учење и развој, за овладавање социјалним вештинама и компетенцијама. На ширем друштвеном плану, спорт може доприносити друштвеној кохезији, мобилности и развоју, те промоцији пожељних социјалних вредности и модела понашања.

Студијски програм нуди ефикасно и квалитетно високо образовање, усмерено на релевантне излазне компетенције усклађене са актуелним очекивањима друштва кад је реч о физичком васпитању и спорту.

Добро балансиран студијски програм, којим су обухваћени академско-општеобразовни предмети, затим, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручно-апликативни предмети, оспособљава студенте за квалитетан стручно-педагошки рад у контексту образовног система и спорта.

Сврха студијског програма је у складу са основним циљевима високошколске установе на којој се програм изводи. ФСФВ је дефинисао основне задатке и циљеве ради образовања високо компетентних кадрова.

Основне академске студије спорта и физичког васпитања у функцији су обезбеђења стручног кадра за потребе физичког васпитања и спорта (први циклус образовања) и неопходна претпоставка развоја научног кадра у овој области (други и трећи циклус образовања).

Улагање у људске ресурсе, а формирање високообразованог кадра то несумњиво јесте, представља важан предуслов унапређења образовног система, спорта и јавног здравља.

Реализацијом овако конципираног студијског програма школују сe професори физичког васпитања, који поседују компетентност у европским и светским оквирима.

Стандард 3. Циљеви студијског програма

Основни циљ студијског програма ОАС Професор физичког васпитања и спорта (180 ЕСПБ) је да оспособи студенте за планирање, програмирање, реализацију и евалуацију наставе физичког васпитања и све друге стручно-педагошке активности наставника физичког васпитања у основној и средњој школи, предшколској установи и на универзитету. Поред тога, веома важан аспект студијског програма је и оспособити студенте за дизајнирање адекватних кретних програма и непосредан стручни рад са различитим групама здравог становништва. Задовољити специфичне образовне потребе кроз реализацију изборног дела студијског програма као и усвајање високих професионалних стандарда у функцији унапређења стручног рада у физичком васпитању и спорту је приоритетни циљ овог студијског програма.

Битни циљеви су дефинисани полазећи од стечених искустава како код нас тако и у савременом свету.

Подциљеви основног циља су:

 • формирати стручњаке који вреднују, цене и промовишу физичку активност као значајну
 • одлику здравог начина живота,
 • оспособити студенте за тимски рад у контексту образовне установе и спортске
 • организације,
 • оспособити студенте да користе и прате информационе ресурсе од значаја за даљи
 • професионални развој,
 • омогућити студентима стицање знања, вештина и вредности неопходних за наставак
 • образовања на мастер и докторским студијама.

Циљеви студијског програма ОАС Професор физичког васпитања и спорта (180 ЕСПБ), су у

складу са мисијом и циљевима високошколске установе на којој се програм изводи, те је доследан у примени европских и светских стандарда у циљу организације високо квалитетних студија.

Циљеви студијског програма усмерени су ка стицању стручних вештина, развоју креативних способности и постизању стручности у области физичког васпитања и спорта, сагласни су са

захтевима времена као и са захтевима тржишта рада.

Наведени циљеви су гаранција да постоји реална усклађеност основних академских студија са циљевима, захтевима, задацима и настојањима Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду.

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Савладавањем основних академских студија ОАС Професор физичког васпитања и спорта, студенти стичу опште и предметно – специфичне способности, неопходне за квалитетно обављање послова професора физичког васпитања и спорта.

Савладавањем програма основних академских студија физичког васпитања и спорта,

студенти стичу генеричке и специфичне компетенције неопходне за самосталан стручни рад у физичком васпитању и спорту, за стално учење и бригу о квалитету рада.

Студијски програм има јасну друштвену функцију, између осталог, да обучи студенте како на ефикасан и компетентан начин обавити различите послове неопходне за функционисање друштва у сегментима школског физичког васпитања, спортске организације, фитнес центара и сл., тј. у складу са подручјем своје експертизе.

Комбинација инструменталних, интеперсоналних и системских компетенција које се, с једне стране, развијају током студијског програма и које су, с друге стране, условљене захтевима послодавца (школа, спортска организација, фитнес центар и сл.).

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

- да остварује функционалне, образовне и васпитне циљеве физичког васпитања и спорта у

складу са општим принципима, циљевима и исходима образовања;

- да системски уводи ученике у физичко васпитање и спорт;

- да повезује наставне садржаје са претходним знањима и искуствима ученика и њиховим

садашњим и будућим потребама;

- да примени разноврсне методичке поступаке у складу са циљевима, исходима и стандардима

постигнућа, садржајима физичког васпитања, узрасним карактеристикама и индивидуалним

могућностима и потребама ученика;

- да примени одговарајуће и доступне технологије у настави и образовању;

- да континуирано прати и вреднује ученичка постигнућа применом различих начина

вредновања;

- да планира и предузима мере подршке ученицима на основу анализе остварености образовних

стандарда постигнућа;

- да се континуирано стручно усавршава у методици наставе и образовној технологији.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне

способности:

- компетенције познавања теоријских и методолошких основа физичког васпитања и спорта и

њихову повезаност са другим научним дисциплинама, односно корелацију са другим

областима и предметима;

- компетенције познавања општих принципа, циљева и исхода физичког васпитања и спорта;

- компетенције познавања општих и посебних стандарда постигнућа ученика и њихову

међусобну повезаност;

- компетенције разумевања социјане релавантности садржаја физичког васпитања и спорта;

- компетенције поседовања дидактичко-методичих знања неопходних за реализацију наставе

физичког васпитања и спорта;

- компетенције познавања технологије које прате физичко васпитање и спорт;

- компетенције познавања страног језика у функции физичког васпитања и спорта;

- компетенције планирања рада уз уважавање стандарда постигнућа, наставног плана и

програма и индивидуалних разлика ученика;

- компетенције планирања и програмирање рада који је доступан, разумљив и интересантан

ученицима;

- компетенције планирања и примену различитих метода, техника и облика рада као и доступних наставних средстава;

- компетенције планирања и програмирања наставних садржаја водећи рачуна о хоризонталној и

вертикалној корелацији.

Исходи учења се описују према дескрипторима исхода учења националног оквира

квалификација.

Исход похађања студијског програма основних академских студија ОАС Професор физичког васпитања и спорта, јесте едукација професора у смислу постојећих, нових знања, а све у циљу формирања што бољих кадрова са познавањем савремене методике наставе. Циљ је да се путем изучавања наставних предмета, студенти оспособе да постану одговорни, спремни и способни да професионално приступе сваком задатку