Стручна пракса

Студијски програм: Мастер професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: СТРУЧНА ПРАКСА
Наставник/наставници: Проф. др Славко Молнар
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема
Циљ предмета

Оспособљавање студената за стручни рад у школама, спортским клубовима, школицама спорта, центрима за корективну гимнастику и фитнес центрима. Планирање, програмирање и управљање различитим видовима физичког вежбања. Проналажење и коришћење стручних и педагошких информација које ће се користити у

практичном раду.

Исход предмета

Оспособљеност студената да кроз праксу реализују садржаје планираних физичких активности у школама, спортским клубовима, школицама спорта, центрима за корективну гимнастику и фитнес центрима;

Самостално програмирање физичког вежбања и праћење ефеката вежбања.

Садржај предмета

Остали часови

Практична примена савремених релевантних знања из области предвиђених наставним планом и програмом. Реализација стручне праксе у школама, спортским клубовима, школицама спорта, центрима за корективну гимнастику и фитнес центрима под менторством руководиоца стручне праксе.

Креирање и вођење Дневника стручне праксе.

Литература

/

Број часова активне наставе Теоријска настава: 0 Практична настава: 0
Методе извођења наставе

Практичан рад

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
практичан рад 60 дневник стучне праксе 40