СТАТИСТИКА

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: СТАТИСТИКА
Наставник/наставници: Доц. др  Дамјан Јакшић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Упознавање и коришћење основних метода трансформације и кондензације прикупљених података, те методе за нумеричке и ненумеричке податке (униваријатне методе за анализу података и тестирање статистичких хипотеза, које омогућавају објективну, квантитативну и рационалну верификацију добијених налаза), као и упознавање са основама теорије мерења.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

Упознавање са студентским обавезама; елементарно о математици, квантитативним методама, матричној алгебри; статистика (дефиниција, појмови); вероватноћа и статистичко закључивање, мерне скале, параметријске (Пирсонова корелација, парцијална и мултипла корелација, t-тест за независне и зависне узорке, ANOVA, вишефакторска ANOVA) и непараметријске (Спирманова корелација, χ2-тест) статистичке технике – примена и основна логика.

Практична настава

Увод у SPSS; Унос и контрола података (манипулисање матрицама, прерачунавање, трансформисање, увоз и извоз података са и из компатибилних програма), уочавање аутлајера, KS тест), методе за уочавање односа између варијабли (Пирсонова корелација, парцијална и мултипла корелација, Спирманова корелација); методе за утврђивање разлика између група испитаника (t-тест за независне и зависне узорке, ANOVA, вишефакторска ANOVA, χ2-тест).

Литература

Обавезна литература

Крнета, Ж. (2020). Основе истраживања у спорту и физичком васпитању. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања.

1)      Препоручена литература

Диздар, Д. (2006). Квантитативне методе. Загреб: Кинезиолошки факултет.

Thomas, J. R., Nelson, J. K., & Silverman, S. J. (2015). Research Methods in Physical Activity. Champaign, IL: Human Kinetics.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 1
Методе извођења наставеv

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 10 Усмени испит 60
Практична настава 10    
Колоквијуми 20