СПОРТСКИ ТРЕНИНГ: ФИЗИЧКА ПРИПРЕМА

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: СПОРТСКИ ТРЕНИНГ: ФИЗИЧКА ПРИПРЕМА
Наставник/наставници: Проф. др Марко Стојановић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема
Циљ предмета

Да се развије способност коришћења научне и стручне литературе о спортском тренингу. Упознавање са законитостима трансформације антрополошког статуса спортиста под утицајем различитих средстава заступљених у тренажном процесу. Да се упознају методе дијагностицирања, планирања, програмирања и праћења тренажних процеса у различитим спортским гранама.

Исход предмета

Разумевање сложености тренажног процеса и такмичења, законитости тренажног процеса и управљање сложеним системом спортске припреме. Након реализованог курса студент је оспосољен да самостално планира, програмира, реализује тренинг у широком опсегу популационих група (млади, стари, спортисти различитог такмичарског нивоа).

Садржај предмета

Теоријска настава

Основе тренинга. Законитости спортског тренинга, Припрема за тренинг, Варијабле тренинга, Одмор и опоравак, Планирање тренинга, тренажни стимулуси, Тренажни циклуси, Годишњи програм тренинга, Дугорочно планирање и идентификација талената, Спортска форма, Методика развоја моторичких способности, Тренинг снаге, Тренинг издржљивости, Тренинг брзине, координације и гипкости, Дијагностика у спорту. Периодизација

Литература

Обавезна литература

1)      Стојановић, М (2018). Теорија спортског тренинга. Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Новом Саду.

2)      Препоручена литература

3)      Хаф, Г. и Триплете,Т. (2018): Основе тренинга снаге и кондиционог тренинга. Датастaтус, Београд.

4)      Фратрић, Ф. (2015). Основе теорије и методике спортског тренинга. Покарајински завод за спорт, Нови Сад

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 30 Писмени испит 30
Колоквијуми 30    
Семинари 10