СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ
Наставник/наставници: Проф. др Небојша Максимовић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема
Циљ предмета

Увођење студената у литературу о економици и њихово упознавање са научно релевантним подацима из ове области, укључујући бројне Интернет изворе. Упознавање са проблемима и трендовима у науци менаџмента спорта, као и оспособљавање за анализу и извођење научно валидних судова о ефективној реализацији функција менаџмента у клубском и школском окружењу.

Исход предмета

Развијање способности за анализирање организационих и комуникацијских структура у спортским организацијама, као и способности разјашњавања функција и понашања у кључним подручјима спорта, од система тренирања до организационих система. Студенти ће бити оспособљени да писменим и усменим путем презентују резултате испитивања функција менаџмента у спорту и школском физичком васпитању, као и анализе емпиријских података релевантних за доношење одлука у овим функцијама и процесима.

Садржај предмета

Теоријска настава (по недељама)

1. Комерцијализација спорта, 2. Управљање у спорту, 3. Планирање и евалуација развоја спортске организације, 4. Функција организовања у спорту, 5. Управљање људским ресурсима у спорту, 6. Функцијa руковођења у спорту, 7. Функција контролисања у спорту, 8. Етика у спорту, 9. Правни аспекти спорта, 10. Финансијски менаџмент у спортској организацији, 11. Економика спорта, 12. Спортски догађаји и управљање објектима, 13. Спортско спонзорство и подршка, 14. Управљање ризиком у спорту, 15. Спортски медији и ПР.

Практична настава (по недељама)

1. Лична карта клуба, 2. S.W.O.T. анализа, 3. Планерска радионица, 4. Функција планирања и израда гантограма, 5. Функција организовања у спорту, 6. Функција кадровања, 7. Теорија X и Y, 8. Функција контролисања, 9. Послови директора и секретара: организовање и вођење седница и администрација клуба, 10. Финансијски план (буџет), 11. Процена успеха финансијског менаџмента и анализа финансијских стопа, 12. Етапе планирања спортских догађаја, 13. Контрола и безбедност спортског објекта, 14. Израда спонзорске понуде, 15. Маркетинг микс.

Литература

1.      Обавезна литература

2.      Максимовић, Н., Раич, А. (2021). Спортски менаџмент. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања.

Препоручена литература

Pedersen, P. M., & Thibault, L. (2021). Contemporary Sport Management: Human Kinetics.

MacIntosh, E., Gonzalo, B., & Ming, L. (2019). International Sport Management (2nd Edition): Human Kinetics.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Практична настава 20 Писмени испит 40
Колоквијуми 20 Усмени испит 20