СПОРТСКИ АЕРОБИК

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: СПОРТСКИ АЕРОБИК
Наставник/наставници: Проф. др Јелена Обрадовић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Циљ премета је да студенти савладају основна знања из области спортског аеробика, као новијег гимнастичког спорта у породици Интернационалне гимнастичке федерације. Савладавање знања из областити методике обучавања, правила, елемената тежина, извођења и артистичности у спортском аеробику код различитих узрасних категорија спортиста. Такође, да савладају стручну терминологију спортског аеробика и способност организовања и спровођења тренинга спортског аеробика у пракси.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

Стицанје сазнања о историјату и настанку спортског аеробика, развоју и садашњем статусу истог, као и теоријске основе овог спорта. Повезаност моторичких способности са елементаима тежина спортског аеробика, физичкој припреми у спортском аеробику и основама музичке усмерености исог. Артистичност, извођење и елементи тежина у спортском аеробику, процењивање истих и суђење. Повезаност других антрополошких простора са успешношћу у спортском аеробику. Методе и специфичности рада спортском аеробику код деце, омладине и одраслих. Програмирање тренинга снаге (припремни, претакмичарски и такмичарски период).

Практична настава

Оспособљавање за практичан приказ, програмирање и анализу вежби спортског аеробика.  Основни и изведени елементи тежина (техника, методика обучавања). Методика рада при обучавању музичких целина са основним корацима спортског аеробика и аеробним целинама. Састављање кореографија за такмичење у спортком аеробику. методика рада при припремању такмичара у категорији, парова, тројки и група (контакти и подршке).

Литература:

Обавезна литература:

Обрадовић, Ј. (2004) Моторичка анализа неких кинетичких структура спортског аеробика, Докторска дисертација, Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања

Препоручена литература:

Nićin,Ð. i Todorović,J. (1996) Povrede  u  aerobnoj  gimnastici, Zbornik sažetaka, IV Međunarodnog savetovanja: Sportske povrede i trenažni proces, Novi Sad: Novosadski maraton

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања се реализују фронтално-екс катедра, користећи аудио и визуелне методе, као и метод живе речи и метод очиглености. Вежбе се реализују методом очигледности, метода непосредне и посредне демонстрације, живе речи у рад са групама, као и методе практичног вежбања.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 30 Усмени испит 30
Практична настава 15    
Колоквијуми 25