Спортске повреде и рехабилитација

Студијски програм: Мастер професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: СПОРТСКЕ ПОВРЕДЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
Наставник: Проф. др Горан Васић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Едукација о спортским повредама и методама рехабилитације након оштећења. Упознавање са механизмом настанка повреда за време бављења и у вези са спортом и рекреацијом, указивање на врсте повреда и оштећења организма, квалификација и квантификација спортских повреда. Упознаванје са методама рехабилитације након

повреде.

Исход предмета

После успешно савладаног курса студенти ће моћи да користе стечена знања из области спортске трауматологије и рехабилитације. Идентификовање оштећења организма која настају као последица спортских повреда, у виду привременог или трајног анатомског или функционалног губитка, поремећаја или смањења структуре или функције у појави инвалидности и хендикепа код спортиста и рекреативаца. Обезбеђивање мера рехабилитације у циљу превенције инвалидности пацијента.

Садржај предмета

Теоријска настава

Физикални преглед, први преглед повређеног Класификација спотрских повреда

Повреде главе и врата

Повреде грудног коша и карлице Повреде горњих екстремитета Повреде доњих екстремитета

Прва помоћ на лицу места, мере збрињавања

Основи физикалне медицине и рехабилитације, појмови у рехабилитацији Основи фото-, термо-, хидро- и електротерапије

Медицинска рехабилитација након повреда локомоторног апарата

Литература

1.     Kibler, W. Ben. (Ed.). (1996). Acsm’s Handbook for the Team Physician.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Вежбе: 0
Методе извођења наставе

Предавања, семинарски радови, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 10 Усмени испит 50
Семинарски рад 10    
Колоквијум 30