Спортска медицина

Студијски програм: Основне академске студије / Професор фиизичког васпитања и спорта
Назив предмета: СПОРТСКА МЕДИЦИНА / ОА30
Наставник/наставници: др Горан Васић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: Апсолвирана и положена функционална анатомија
Циљ предмета

Упознавање са позитивним и негативним деловањем,као и патолошким стањима телесног вежбања и спортских активности на организам. Упознавање са контролом здравља ученика и спортиста и оцена здравствене способности. Контрола функционалних способности и самоконтрола спортиста. Сарадња лекара и педагога физичке културе, односно спортског педагога. Указивање на несреће и повреде, класификација и квалификација спортских повреда и оштећења организма. Упознавање са спортском масажом, самомасажом, допинг средствима, као и морфолошким и функционалним карактеристикама ткива и органских система жене, полном диференцијацијом.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева

Садржај предмета

Теоријска настава

Контрола здравља ученика, спортиста и рекреативаца – методе прегледа, оцена здравствене способности, контрола функционалних способности, самоконтрола спортиста, контрола тренираности и контрола оптерећености ученика на настави физичког васпитања, несреће и повреде – фактори, класификација и квалификација повреда, бесвесно стање, привидна смрт, реанимација, крвављење – хемостаза, повређивање при телесном вежбању и спортским активностима – ризик, узроци, учесталост, врсте спортских повреда и оштећења (квалификација и локализација), спречавање несрећа и повреда – превенција на настави физичког васпитања, механичке повреде и оштећења локомоторног апарата – повреде и оштећења мишића, тетива, зглобова, лигамената, костију и прва помоћ, механичке повреде и оштећења локомоторног апарата – повреде и оштећења мишића и тетива и прва помоћ, механичке повреде и оштећења локомоторног апарата – повреде костију и прва помоћ, механичке повреде и оштећења локомоторног апарата – повреде и оштећења зглобова и лигамената и прва помоћ, допинг средства, спортска масажа и самомасажа, патолошка стања и телесно вежбање, поремећаји и оштећења здравља при великим спортским напорима, рехабилитација спортских повреда.

Практична настава

Функционалне способности, уводне напомене, класификација тестова, Лоренцов тест,тест по Летунову, Харвард степ тест, Бергманов тест, тест PWC-170, прва помоћ при повредама и оштећењима мишића, тетива, зглобова и лигамената, принципи имобилизације при повредама костију и прва помоћ, прва помоћ при повредама и оштећењима кичменог стуба, бесвесно стање, привидна смрт, кардио пулмонална реанимација, крвављење – хемостаза и прва помоћ, спортска масажа и самомасажа, спирометрија, рехабилитација спортских повреда.

Литература

1)      Јаконић Д. (1996) Спортска медицина. Факултет физичке културе, Нови Сад.

2)      Медвед Р. (1982) Спортска медицина. ЈУМЕНА, Загреб.

3)      Угарковић Д. (1999) Основи спортске медицине. Виша школа за спортске тренере, Београд

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Теоријска предавања, практичне вежбе, колоквијуми, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
теоријска предавања и вежбе   писмени испит 30
практична настава 30 усмени испт 30
семинари 10 писмени тест  
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 1 страница А4 формата