СПОРТОМ ПРОТИВ НАСИЉА И СОЦИЈАЛНЕ ИСКЉУЧЕНОСТИ

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: СПОРТОМ ПРОТИВ НАСИЉА И СОЦИЈАЛНЕ ИСКЉУЧЕНОСТИ
Наставник/наставници: Проф. др Ивана Миловановић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Након завршеног учења студенти ће стећи опште компетенције о основним достигнућима у социолошком проучавању и систематском упознавању са основним конститутивним, теоријско-методолошким достигнућима у области истраживања појавних форми агресије и насиља у друштву и спорту, као специфичној друштвеној делатности. Студенти ће овладати најважнијим аналитичким моделима у области превенције и реакције на вршњачко, као и остале форме насиља (примарно у дечијем и омладинском) спорту. Овладавање знањима из те примењене социологије спорта омогућиће студентима сагледавање других социолошких проблема као и допринети изграђивању специфичног социолошког начина мишљења.

Исход предмета

Студенти који успешно савладају све обавезе из предмета оспособљени су да:

●        владају најважнијим сазнајно-теоријским моделима препознавања агресије и насиља у спорту;

●        разумеју основне појмове који су у вези са агресијом и насиљем као специфичкним друштвеним феноменома;

поседовањем знања о агресији и насиљу у спорту и вештинама превенције и решавања насилних ситуација у спорту, омогућује студентима сагледавање и других друштвених проблема као и изграђивање критичког, социолошког начина мишљења.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. Дефинисање агресије, насиља и друштвене искључености; 2. Класификација агресије и насиља; 3. Дефинисање насилних ситуација у дечијем и омладинском спорту; 4. Друштвене последице насиља и искључености у спорту; 5. Групна реакција и комуникација након насилних епизода у спорту; 6. Вештине комуникације са жртвом и починиоцем након насилне ситуације; 7. Развијање позитивних друштвених вредности у спортској групи; 8. Развој групне динамике у спорту; 9. Развој групне кохезије у спорту; 10. Конструктивни односи на релацији тренер-дете-родитељ; 11. Улога спорта у изградњи капацитета шире друштвене заједнице; 12. Оснаживање рањивих друштвених група кроз спорт; 13. Оснаживање за социјалну инклузију кроз спорт; 14. Трансформација локалних заједница кроз спорт; 15. Одрживи развој локалних заједница кроз спорт.

Литература:

Обавезна литература:

Група аутора (2020), Спортом против насиља и друштвене искључености – материјал за обуку, Нови Сад, Србија; Сарајево, Босна и Херцеговина; Сплит, Хрватска; Палермо, Италија; Каунас, Литванија.

Препоручена литература:

Holt, L. N. (2008), Positive youth development through sport. Routledge, London and New York.

Hawkins, R., Nabors, L. (eds.) (2018). Promoting Prosocial Behaviours in Children through Games and Play. Making Social Emotional Learning Fun. New York: Nova Science Publisher.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 0
Методе извођења наставе

Фронтална предавања, радионице, домаћи задаци, колоквијуми, консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 20 Писмени испит 40
Семинарски рад 20    
Колоквијуми 20