СОЦИОЛОГИЈА И СОЦИОЛОГИЈА СПОРТА

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: СОЦИОЛОГИЈА И СОЦИОЛОГИЈА СПОРТА
Наставник/наставници: Проф. др Ивана Миловановић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Након завршеног учења студенти ће стећи опште компетенције о основним достигнућима у социолошком проучавању и систематском упознавању са конститутивним, теоријско-методолошким и истраживачким проблемима социологије. Студенти ће упознати најважније аналитичке моделе и проблеме структуре и развоја друштва. Усвојиће основне појмове из социологије спорта као посебнe социолошке дисциплине. Овладавање знањима из социологије спорта омогућиће студентима сагледавање других социолошких проблема, што ће у целини допринети изграђивању специфичног социолошког начина мишљења.

Исход предмета

Студенти који успешно савладају све обавезе из предмета оспособљени су да:

•          владају најважнијим аналитичким моделима и проблемима структуре и развоја друштва;

•          разматрају класичне и савремене социолошке теорије, што је основ за проучавање посебних социолошких дисциплина и разумевање савременог друштва;

•          разумеју основне појмове из социологије спорта, као посебне социолошке дисциплине;

•          стечена знања из социологије спорта омогућује студентима сагледавање других социолошких проблема као и изграђивање специфичног социолошког начина мишљења.

Садржај предмета

Теоријска настава

1.Настанак и развој социологије; 2. Теоријска схватања у социологији; 3. Методолошки поступци и истраживачке технике у социологији; 4. Значај рада за социолошко разумевање друштва; 5. Друштвена структура и стратификација; 6. Друштвене групе – основни показатељ друштвености; 7. Друштвене установе и организације; 8. Духовно-културне појаве у друштву; 9. Настанак социологије спорта; 10. Класификација спорта; 11.  Друштво, култура и спорт; 12. Друштвена стратификација, друштвена покретљивост и спорт; 13. Друштвене димензије спорта; 14. Раса, етницитет, род и спорт; 15. Публика, насиље, медији и спорт.

Литература:

Обавезна литература:

1)      Миловановић, Ивана (2017), Увод у социологију и социологију спорта, Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад.

2)      Препоручена литература:

Ђулијаноти, Р. (2008), Спорт – критичка социологија, Клио, Београд.

Раденовић, С. (2021), Спорт и друштво: Социологија са социологијом спорта. Социологија спорта, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Практична настава: 0
Методе извођења наставе

Предавања, семинарски радови, колоквијум, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 10 Писмени испит 60
Семинарски рад 10    
Колоквијум-и 20