Социјална психологија

Студијски програм: Мастер професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈА
Наставник/наставници: Проф. др Татјана Тубић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Упознати студенте са савременим знањима и истраживањима из области социјалне психологије

како би се оспособили за сагледавање психолошких фактора који утичу на понашање особа у спортском контексту на нивоу индивидуе, спортске групе и/или шире.

Исход предмета

Од студента се очекује да на крају курса буде oспособљен:

да разуме основне феномене из области социјалне психологије

да анализира улогу социјалнопсихолошких фактора у спортском контексту

да стечена и раније усвојена психолошка знања примењује у спортском контексту, као и

да физичко вежбање и бављење спортом сагледава (и) у сврху превенције и промоције менталног здравља

Садржај предмета

Теоријска настава

Социјализација: извори, процеси, агенси и ефекти.

Социјализација психичких функција: мотивација, емоције, перцепција, памћење и заборављање. Агресивно и просоцијално понашање.

Социјални идентитет и стереотипи.

Социјални ставови у спорту и физичком васпитању: формирање и мењање, предрасуде. Социјална перцепција, социјална когниција и селф-концепт у спорту и физичком васпитању. Психологија група: групни процеси, конфликти у социјалним групама.

Социјална психологија спорта: агресивност у спорту, утицај публике у спорту, насиље навијача.

Литература

1.      Аронсон, Е., Вилсон, Т. Д., Акерт, Р. М. (2012). Социјална психологија. Београд: Мате.

2.      Рот, Н. (2014). Основи социјалне психологије. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 0
Методе извођења наставе

Предавање, дискусија, семинарски рад, усмена презентација

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит 60
практична настава усмени испит
колоквијум-и
семинар-и 30