Школско физичко васпитање 2

Студијски програм: Основне академске студије / Професор фиизичког васпитања и спорта
Назив предмета: ШКОЛСКО ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 2 / ОА32
Наставник/наставници: др Вишња Ђорђић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Циљ предмета је да студенте оспособи за програмирање развојно адекватних и безбедних наставних садржаја, као и за креирање подстицајног амбијента за учење. Студенти ће бити оспособљени да наставу реализују у максимално безбедном амбијенту, да мотивишу различите типове ученика, балансирано користе такмичарске и сарадничке активности и задовољавају разноврсне потребе ученика у настави физичког васпитања.

Исход предмета

Студент који успешно реализује све предметне обавезе биће у стању да објасни карактеристике раста и развоја у адолесценцији, те импликације по физичко васпитање (одабир развојно прикладних кретних активности, метода и облика рада; безбедност; мотивација и др.), да обезбеди позитивну и подстицајну средину за учење за све ученике, да одабере и користи најефективније дисциплинске и мотивационе стратегије, да балансирано примењује такмичарске и сарадничке активности, да идентификује разноврсне потребе ученика/студената у физичком васпитању и да кроз одговарајуће наставне стратегије, методе и садржаје одговори на њих.

Садржај предмета

Теоријска настава

Раст и развој деце и младих. Карактеристике развојних периода и импликације по физичко васпитање. Физичке безбедност ученика. Дисциплина на часу физичког васпитања. Мотивација ученика у настави физичког васпитања. Такмичење и сарадња у настави физичког васпитања. Индивидуализација наставе физичког васпитања.

Практична настава

Примена теоријских знања у пракси. Асистенција наставнику или партнерски рад у вођењу часа. Самостално планирање и реализација наставе, рефлексија сопствене праксе. Упознавање са организацијом живота и рада у школи.

Литература

1)     Ђорђић, В. (2014). Школско физичко васпитање. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит 50
практична настава – вежбе 30 усмени испт
похађање наставе 10 тест
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 1 страница А4 формата