Школско физичко васпитање 1

Студијски програм: Основне академске студије / Професор фиизичког васпитања и спорта
Назив предмета: ШКОЛСКО ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 1 / ОА27
Наставник/наставници: др Вишња Ђорђић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Циљ предмета је да студенте оспособи за критичко сагледавање теорије и праксе физичког васпитања у интернационалном контексту, као и за планирање, програмирање и евалуацију квалитетног физичког васпитања у функцији складног развоја ученика и припреме за целоживотно бављење физичком активношћу. Студенти ће бити оспособљени за рефлексивну праксу, коришћење подесних информационих ресурса и даљи професионални развој.

Исход предмета

Студент који успешно реализује све предметне обавезе у стању је да критички сагледава циљеве и задатке физичког васпитања у основној/средњој школи, његове развојне доприносе и значај за формирање здравог животног стила, да описује и вреднује актуелни концепт физичког васпитања у основној/средњој школи, познаје одговарајуће прописе (правилнике, нормативе и сл.) који регулишу ову област, да планира наставу оријентисану на исходе учења и реализује разноврсне развојно прикладне кретне активности за ученике основне/средње школе, на ефикасан и безбедан начин, да идентификује разноврсне потребе ученика у физичком васпитању и да кроз одговарајуће наставне стратегије, методе и садржаје одговори на њих, да планира и спроведи евалуационе процедуре и тумачи добијене резултате у циљу унапређења процеса наставе/учења у физичком васпитању, да разуме и цени значај континуираног професионалног развоја, уме да користи подесне информационе ресурсе.

Садржај предмета

Теоријска настава

Савремени приступи школском физичком васпитању, Актуелно стање школског физичког васпитања код нас и у свету, Перспективе школског физичког васпитања, Планирање као интегрални део наставе, Врсте планирања, Планирање усмерено на исходе учења, Вредновање у школском физичком васпитању, Вредновање физичког раста и физичких способности, Вредновање усвојености моторичких вештина, Вредновање образовних исхода у афективном и когнитивном домену, Значај и могућности даљег професионалног развоја.

Практична настава

Примена теоријских знања у пракси, Асистенција наставнику или партнерски рад у вођењу часа, Самостално планирање и реализација наставе, рефлексија сопствене праксе, Упознавање са организацијом живота и рада у школи.

Литература

1)     Ђорђић, В. (2014). Школско физичко васпитање. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит 50
практична настава – вежбе 30 усмени испт
похађање наставе 10 тест
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 1 страница А4 формата