ШКОЛСКО ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ШКОЛСКО ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Наставник/наставници: Проф. др Вишња Ђорђић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема
Циљ предмета

Циљ предмета је да студенте оспособи за развијање курикулума физичког и здравственог васпитања заснованог на стандардима постигнућа, као и за креирање подстицајног амбијента за учење. Студенти ће бити оспособљени да наставу реализују у максимално безбедном амбијенту, да мотивишу различите типове ученика, балансирано користе такмичарске и сарадничке активности и задовољавају разноврсне потребе ученика у настави физичког васпитања.

Исход предмета

По успешном завршетку курса, студенти ће бити у стању да: 1) анализирају предности и ограничења курикулума физичког и здравственог васпитања заснованог на стандардима постигнућа; 2) опишу и вреднују актуелни модел физичког и здравственог васпитања у основној и средњој школи; 3) планирају наставу оријентисану на исходе учења и реализују разноврсне развојно прикладне кретне активности, на ефикасан и безбедан начин; 4) идентификују разноврсне потребе ученика у физичком и здравственом васпитању и да кроз одговарајуће наставне стратегије, методе и садржаје одговоре на њих; 5) спроведу евалуацију курикулума физичког и здравственог васпитања; 6) опишу карактеристике раста и развоја у детињству и адолесценцији, и импликације за физичко и здравствено васпитање; 7) одаберу и користе најефективније дисциплинске и мотивационе стратегије у настави; 8) планирају такмичарске и сарадничке активности у складу са потребама ученика; 9) планирају и управљају процесом сопственог професионалног развоја ради унапређивања курикулума физичког и здравственог васпитања.

Садржај предмета

Теоријска настава

Курикулум физичког и здравственог васпитања заснован на стандардима постигнућа. Потребе и карактеристике ученика и курикулум физичког и здравственог васпитања. Потребе и карактеристике окружења (школа, локална заједница, шири друштвени контекст) и курикулум физичког и здравственог васпитања. Глобално, оперативно и микро-планирање наставе физичког и здравственог васпитања. Вредновање курикулума физичког и здравственог васпитања. Физичка безбедност ученика. Дисциплина на часу физичког и здравственог васпитања. Мотивација ученика у настави физичког и здравственог васпитања. Такмичење и сарадња у настави физичког и здравственог васпитања. Индивидуализација наставе физичког и здравственог васпитања. Стратегије професионалног развоја у функцији унапређивања курикулума физичког и здравственог васпитања.

Практична настава

Глобално, месечно и микро-планирање. Усмерена опсервација часова физичког и здравственог васпитања.

Примена теоријских знања и концепата у микро-настави. Национална батерија за праћење физичког раста и развоја и моторичких способности ученика. Упознавање са организацијом живота и рада у школи. Законска регулатива (наставни планови и програми, правилници, упутства и др.). Рефлексивна пракса, идентификовање и коришћење ресурса професионалног развоја.

Литература:

Обавезна литература:

1)      Ђорђић, В. (2021). Школско физичко и здравствено васпитање. Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду.

2)      Препоручена литература:

3)      Важећи прописи (наставни планови и програми, правилници, стручна упутства итд).

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Интерактивно предавање, метод студије случаја, дискусија, микро-настава, практичан самостални рад уз супервизију

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 10 Писмени испит 40
Домаћи задаци 10 Усмени испит 10
Активност у току вежби 30