Школски спорт

Студијски програм: Мастер професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ШКОЛСКИ СПОРТ
Наставник/наставници: Проф. др Илона Михајловић, Проф. др Дејан Мадић, Проф. др Славко Молнар
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Циљ предмета је да се упознају студенти са улогом и значајем школског спорта, како за појединца, тако и за јавно здравље и квалитетније образовање у целини, уз савладавање нових знања и примена у пракси.

Исход предмета

Студент који је успешно реализовао све предметне обавезе: Разуме право на школски спорт, Познаје користи школског спорта за складан развој, здравље и учење деце и младих, Превенција здравствено ризичних фактора, Оспособњен за креативно и активно спровођење времена у школи, Упознатост са социјално – културолошким користима, развој социјалних вештина (тимски рад, фер плеј, етика и др.).

Оспособљен је да врши обучавање активности (техничко-тактичких елемената и акционих целина) са аспекта примене свих релевантних методичких законитости и принципа, као и такмичења, Припрема и спроводи план

и програм школског спорта, Оспособљен да процењује и вреднује постигнућа ученика.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља – Школски спорт, очекивања и домети, 2. недеља – Развојне карактеристике ученика и импликацијма по школском спорту, 3. недеља – Изазови као катализатори за заједничко редизајнирање физичког васпитања и спорта, наставник образовања, истраживање и развој, 4. недеља – Дељење заједничких конструкција, имплементација и спровођење наставног плана и програма за школски спорт, 5. недеља – Стварање оптималних услова на наставним и ваннаставним активностима, 6. недеља – Школски спорт и њихово партнерство са другим институцијам у сврху побољшања квалитета наставе, 7. недеља – Одржавање иновативних програмских стандарда и развијање кохезије алтернативног дизајна у специфичним школама, 8. недеља – Интедисциплинарни изазов, Припрема наставника и професора да прошире знање, организационе и међународне границе, 9. недеља – Професионални изазов социјализације, пожељно образовање наставника је будућност за физичко васпитање али и цело друшто, 10. недеља – Културна компетенција – Припрема програма за ученике, наставнике и разноликост школа, 11. недеља – Боље усклађивање наставника, потребе ученика, приоритети и захтеви; 12. недеља – Развијање истраживања, структура и стратегија у школама и образовних програма школског спорта, 13. недеља – Учење планирања и програмирања школског спорта у бурним временима, 14. недеља – Вредновање у школском спорту (психо-моторном, афективном и

когнитивном домену).

Литература

1.      Savić, M.Z. i Stojanović, T.N. (2020). Osnove školskog sporta. Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

2.      Mitić, D. (2016). Strategija razvoja školskog sporta u Republici Srbiji: 2014.2018. Beograd. Savez za školski sport Srbije.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 0
Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 20 Писмени или усмени испит 40
семинарски рад 40