ШКОЛСКА ГИМНАСТИКА

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ШКОЛСКА ГИМНАСТИКА
Наставник/наставници: Проф. др Дејан Мадић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета

Кроз познавање антрополошких способности и карактеристика деце предшколског и млађег школског узраста, као и средњег и старијег школског узраста упознају, савладају  и примене теоријска и пактична знања када су у питању наставне јединице из домена гимнастике на часу физичког вежбања, познавање релација између вежбања гимнастичких вежби и антрополошког статуса (морфолошког, функционалног, моторичког, конативног, когнитивног и социолошког) деце и омладине са акцентом на предшколски, млађи, средњи и старији школски узраст, способност модификовања и адаптирања различитих справа и реквизита како би се на њима вежбало у ситуацијама када стандардне гимнастичке справе не постоје услед лошег материјалног фактора у школама и клубовима, способност за реализацију часова спортске гимнастике у школама као изборне спортске активности и припрема екипа за школска такмичења.

Исход предмета

Потпуна теоријска и практична оспособљеност за реализацију гимнастичких садржаја у предшколском и млађем школском узрасту, као и средњем и старијем школском узрасту, уз способност квалитетне демонстрације.

Садржај предмета

Теоријска настава

Схватање појма „развојна и школска гимнастика“ и њиховог места у наставним плановима и програмима предшколских установа и основних и средњих школа, усвајање стручне терминологије вежби на гимнастичким справама и тлу, способност модификовања и иновирања гимнастичких справа и метода вежбања у циљу што ефикаснијег утицаја на психосоматски статус деце и омладине, биомеханичке основе гимнастичких вежби, моторичка анализа гимнастичких вежби.

Практична настава

Полазне основе за обучавање, техника извођења, методика обучавања, асистенција, најчешће грешке при извођењу, гимнастичких вежби на справама и тлу за девојчице и дечаке предшколског, млађег, средњег и старијег школског узраста, модификовање програма гимнастике у циљу што ефикаснијег утицаја на психосоматски статус деце предшколског, малађег, средњег и старијег школског узраста, вежбе из програма школских такмичења у спортској гимнастици, вежбе из лакших тежинских група за такмичења у мушкој и женској спортској гимнастици.

Литература:

Обавезна литература:

Мадић, Д., Поповић, Б. (2005). Вежбе на справама и тлу (основе практичног рада). Нови Сад: Факултет физичке културе.

1)      Препоручена литература:

Бала, Г. (1993). Вежбање на справама у школама. Нови Сад: Кинезис.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 4
Методе извођења наставе

Теоријска предавања, практичне вежбе, колоквијуми, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Теоријска предавања и вежбе 20 Писмени испит 15
Активност у току предавања 10 Усмени испит 15
Практични колоквијум 25 Писмени тест 15