ШКОЛСКА АТЛЕТИКА

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: ШКОЛСКА АТЛЕТИКА
Наставник/наставници: Проф. др Илона Михајловић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета

Намена и циљ предмета је да се усвоје кретње које одражавају технике атлетских дисциплина обухваћених школским системом и да омогући њихово савладавање са циљем да се они могу касније применити у пракси.

Исход предмета

Студент који је успешно реализовао све предметне обавезе биће оспособљен за педагошки рад са младима, познаваће атлетске дисциплине као и технике извођења тих дисциплина, биће упознат са адекватним средствима и методама за обучавање атлетских дисциплина, биће оспособљен да планира ток и реализује обучавање техника атлетских дисциплина код ученика у зависности од потреба, биће оспособљен за планирање и организацију разних атлетских садржаја и манифестација (такмичења, кросеви, итд.), безбедан рад са ученицима у оквиру атлетике и сарадњу и комуникацију са ученицима, родитељима и стручњацима из ове и других области.

Садржај предмета

Теоријска настава

Улога и значај атлетике, Примена атлетских кретњи у сврху здравствене добробити, Дефиниција и структура атлетике, Систематизација атлетике, Историјат атлетике, Технике трчања, Начини стартовања у атлетици, Обучавање трчања и организација крос такмичења, Штафетне дисциплине, Скакачке дисциплине у атлетици, Техника и обучавање скока удаљ, Техника и обучавање скока увис, Бацачке дисциплине у атлетици, Техника и обучаваље бацања кугле, Атлетска правила.

Практична настава

Припрема за атлетске дисциплине, Кружна техника трчања, Ниски старт, Клатећа техника трчања, Високи старт, Штафетна трчања, Обучавање одраза за скакачке дисциплине, Скок удаљ увинуће, Скок удаљ корачна текника, Скок увис маказице, Скок увис флоп, Скок увис флоп, Бацање кугле предвежбе, Бацање кугле целина, Провера знања колоквијуми.

Литература:

Обавезна литература:

1)       Михајловић, И. (2020). Атлетика. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања. стр.1-120

2)       Препоручена литература:

3)       Михајловић, И. (2005). Критеријуми за процену моторичких способности и усвојености технике атлетских дисциплина. Нови Сад: самостално издање.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 4
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми и консултације.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 20 Писмени испит 45
Колоквијуми 30 Ваннаставна активност 5