Сигурно и ефикасно вежбање за младе

Студијски програм: МАС – Физичко васпитање, физичка активност и здравље
Назив предмета: Сигурно и ефикасно вежбање за младе
Наставник/наставници: Проф. др Јелена Обрадовић, Проф. др Борис Поповић, Проф. др Маја Батез
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема
Циљ предмета

Добити знања и вештине за рад у спортско-рекреативним центрима, организацијама и клубовима за рекреацију, кроз програмирање, планирање, моделирање, управљање, праћење и вредновање физичких активности намењених младима.

Исход предмета

Након завршетка курса студенти ће бити оспособљени да реализују различите облике телесног вежбања у пракси са младима, да конципирају и програмирају фитнес програме и успешно их реализују, да примењују принципе фитнес процене, да прате ефекте вежбања и комуницирају са учесницима.

Садржај предмета Теоријска настава Недеља 1 Увод.

Недеља 2 Утицај раста и сазревања на физичке перформансе.

Недеља 3 Идентификација талента.

Недеља 4 Развој моторних вештина код младих спортиста. Недеља 5 Развој снаге код младих.

Недеља 6 Развој брзине код младих.

Недеља 7 Развој плиометрије код младих спортиста. Недеља 8 Развој агилности код младих спортиста.

Недеља 9 Развој метаболичких процеса код младих спортиста. Недеља 10 Развој флексибилности код младих спортиста.

Недеља 11 Стратегија периодизације код младих спортиста. Недеља 12 Разбијање митова- тренинг снаге код младих спортиста. Недеља 13 Исхрана.

Недеља 14 Претренираност и превенција повреда код младих спортиста. Недеља 15 Заштита и добробит младих спортиста

Литература

Rhodri S. Lloyd (Editor), Jon. Oliver (2013). Strength and Conditioning for Young Athletes: Science and application. Routledge.

Thomas W. Rowland (2005). Children’s Exercise Physiology-2nd Ed. Champaign, IL: Human Kinetics.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 30 писмени испит
практична настава усмени испит 40
колоквијум-и 20 ……….
семинар-и 10

 

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 2 странице А4 формата