Седентерно понашање и јавно здравље

Студијски програм : Мастер академске студије, физичко васпитање, физичка активност и здравље
Назив предмета: Седентарно понашање и јавно здравље
Наставник/наставници: Доц. др Валдемар Штајер
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема
Циљ предмета

Након завршетка овог наставног студијског програма студенти се кроз теоретску и практичну наставу оперативно оспособљавају да воде, планирају и програмирају физичку ативност или вежбање седентарних особа, као и гојазних особа. Осим тога, упознаће се са глобалним трендовима јавног здравља и са системом јавног здравства у Србији.

Исход предмета

Студенти који успешно реализују све предметне обавезе су оперативно оспособљени да самостално воде, планирају и програмирају физичку активност или вежбање седентарне популације деце и одраслих. Практично су оспособљени да користе методе, технике извођења вежби и техничку опрему неоходну за правилно вођење, скрининг, планирање и програмирање елемената физичке форме повезане са здрављем у сврху редукције телесне масе, очувања и унапређења здравља код седентарних особа. Оспособљени су и да промовишу и развијају организовано вежбање у систему јавног здравства.

Садржај предмета:

А) Теоријска настава је усмерена на стицање теоретских знања за правилно вођење, скрининг, планирање и програмирање физичког вежбања код седентарних особа. Кроз области: 1) Основи јавног здравља, интеграција јавног здравља и физичке активности; 1.1) Историја јавног здравља; 1.2) Области јавног здравља; 1.3) Функције јавног здравља и законски оквири; 1.4) Интеграција јавног здравља и физичког вежбања; 1.5) Систем јавног здравља на локалном нивоу; 2) Глобалне преваленце физичке (не)активности и утицај на здравље; 2.1) Физичка активност одраслих на глобалном нивоу, на нивоу Европе, на нивоу Републике Србије; 2.2) Физичка активност деце на глобалном нивоу, на нивоу Европе, на нивоу Републике Србије; 2.3) Гојазност деце и одраслих на глобалном нивоу и економски трошкови; 3) Стратегије за ефикасну промоцију физичке активности у систему јавног здравља; 3.1) Информациони приступи промоције физичке активности; 3.2) Приступи промоције физичке активности у школству; 3.3) Приступи промоције физичке активности на нивоу законских регулатива; 4) Етиологија гојазности и процена седентарних и гојазних особа; 4.1) Психо-социјални аспекти гојазности и последице; 4.2) Утицај интеракције генетике и физичке активности на гојазност; 4.3) Процена нивоа седентаризма; 4.4) Процена нивоа физичке активности код деце и одраслих; 4.5) Процена гојазности пацијента и детета; 5) Планирање, програмирање и вођење вежбања код седентарних и гојазних особа.

Б) Практична настава је усмерена на стицање педагошко-стручна праксе и методичких знања вођења, планирања и програмирања вежбања код седентарних и гојазних особа.

Литература

1.  Bouchard, C., and Katzmarzyk, P.T. (2010). Physical activity and obesity. Champaign Il:Human Kinetics

2.  Andersen R.E. (2003). Obesity – Etiology, Assessment, Treatment and Prevention. Champaign Il:Human Kinetics

3.  Kohl III, H., Murray, T., and Salvo D. (2012). Foundations of physical activity and public health. Champaign Il:Human Kinetics

4.  Sharkey B., and Gaskill S. (2008) Vežbanje i zdravlje. Beograd: Data status

Број часова активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 2 СИР: 2
Методе извођења наставе: Предавања, консултације, вежбе, стручна пракса, семинар, интерактивна настава, СИР
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит 30

 

практична настава 30 усмени испт
колоквијум-и 15 ……….
Самостално истраживачки рад (СИР) 15
Начини провере знања могу бити различити; наведено у табели су само неке опције: (писмени испит, усмени испит, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 2 странице А4 формата