Савремене технологије у спорту и физичком васпитању

Студијски програм : Мастер професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У СПОРТУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ
Наставник: Проф. др Сунчица Почек и Проф. др Борислав Обрадовић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Циљ предмета је да студенти буду упознати са могућностима које пружа примена савремене технологије у

спорту и физичком васпитању, као и да примене доступна средства у својим истраживањима и пракси.

Исход предмета

Студент који је успешно савладао све предметне обавезе, оспособљен је да:

разуме потребу и природу повратне информације,

познаје опште и специфичне домене од којих зависи ефикасност и квалитет перформанси у спорту и физичком васпитању,

разуме предности и ограничења примене савремене технологије у спорту и физичком васпитању,

зна средства и алате који припадају „последњој речи технологије“ али такође и средства која су приступачна за ширу употребу као и кључне разлике међу њима.

Садржај предмета

Теоријска настава

Важност и значај повратне информације у спорту и физичком васпитању,

Носиви уређаји у циљу мониторинга унутрашњих индикатора (кардиоваскуларни, респираторни, неуромишићни),

Носиви уређаји у циљу мониторинга спољашњих индикатора (пређени пут, време, убрзање), Програми за анализу ситуационе ефикасности у спорту,

Савремене технологије у циљу усвајања дугорочног здравог животног стила, Савремене технологије у циљу превенције повреда у спорту и физичком васпитању,

Питање поузданости у примени средстава савремене технологије у спорту и физичком васпитању,

Етичка питања у контексту примене средстава савремене технологије у спорту и физичком васпитању.

Литература

1.      Aroganam, G., Manivannan, N., & Harrison, D. (2019). Review on wearable technology sensors used in consumer sport applications. Sensors, 19(9), 1983.

2.      Camomilla, V., Bergamini, E., Fantozzi, S., & Vannozzi, G. (2018). Trends supporting the in-field use of wearable inertial sensors for sport performance evaluation: A systematic review. Sensors, 18(3), 873.

3.      Cardinale, M., & Varley, M. C. (2017). Wearable training-monitoring technology: applications, challenges, and

opportunities. International journal of sports physiology and performance, 12(s2), S2-5

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 0
Методе извођења наставе

Предавања, колоквијуми и консултације.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 10 Теоријски део 50
Колоквијум 1 20
Колоквијум 2 20