РУКОМЕТ

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: РУКОМЕТ
Наставник/наставници: Доц. др Дамјан Јакшић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Намена и циљ предмета је да се студенти упознају са основама рукометне технике, тактике и актуелним службеним правилима игре.

Исход предмета

Студент који је успешно реализовао све испитне обавезе: 1) зна настанак и развој рукомета; 2) познаје и разуме службена правила рукометне игре; 3) оспособљен је да врши обучавање и усавршавање рукометних активности са аспекта примене свих релевантних методичких законитости и принципа; 4) зна основе индивидуалне, групне и колективне тактике одбране, напада и транзиције у рукомету.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. недеља – Дефиниција основних појмова у вези са техником, тактиком; 2. недеља – Настанак и развој рукомета; 3. недеља – Рукомет у Србији и Војводини; 4. недеља – Методе обучавања; 5. недеља – Структура рукометне игре; 6. недеља – Елементи рукометне технике; 7. недеља – Елементи рукометне технике 2 8. недеља – Елементи рукометне технике 3; 9. недеља – Техника игре у одбрани; 10. недеља – Служена правила рукометне игре; 11. недеља – Основе колективне тактике рукомета; 12. недеља – Основе колективне тактике рукомета; 13. недеља – Основе индивидуалне, групне и колективне тактике рукомета; 14. недеља – Селекција у рукомету; 15. недеља – Игре проистекле из рукомета.

Практична настава

1. недеља – Основни ставови у рукомету; 2. недеља – Хватање и додавање лопте у месту; 3. недеља – Хватање и додавање лопте у кретању; 4. недеља – Вођење лопте у месту са променом висине; 5. недеља – Вођење лопте у кретању;  6. недеља – Шут на гол са тла; 7. недеља – Скок-шут и специјална шутирања; 8. недеља – Финтирања; 9. недеља – Финтирања 2; 10. недеља – Увежбавање претходно научених техника; 11. недеља – Индивидуална одбрана; 12. недеља – Зонска и комбинована одбрана; 13. недеља – Постављање зоне напада и одбране; 14. недеља – Увежбавање научених техника у виду различитих рукометних полигона; 15. недеља – Практичан колоквијум (полигон).

Литература:

Обавезна литература:

1)      Јакшић, Д. и Маричић, С. (2021). Рукомет – Практикум. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања.

Препоручена литература:

2)      Каришик, С., Горановић, С. и Валдевит, З. (2013). Техника у рукомету. Бања Лука: Факултет физичког васпитања и спорта.

Estriga, L. (2019). Team Handball: Teaching and Learning Step-by-Step. Porto: Agência Nacional.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активности у току предавања 30 Писмени испит 30
Колоквијум практично 30  
Тестови (правила) 10