Рукомет

Студијски програм: Основне академске студије / Професор фиизичког васпитања и спорта
Назив предмета: РУКОМЕТ / ОА18
Наставник/наставници: др Дамјан Јакшић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Намена и циљ предмета је да се студенти упознају са основама рукометне технике, тактике и актуелним службеним правилима игре и да се омогући њихово савладавање како би касније могли да се примене у пракси.

Исход предмета

Студент који успешно реализује све испитне обавезе очекује се да познаје настанак и развој рукомета, познаје и разуме рукометна службена правила игре, познаје и разуме правила и значај службених правила игре за обучавање и усавршавање рукометних активности, оспособљен је да врши усавршавање рукометних активности са аспекта примене свих релевантних методичких законитости и принципа, зна основе индивидуалне, групне и колективне тактике одбране, напада и транзиције у рукомету.

Садржај предмета

Теоријска настава

Дефиниција основних појмова у вези са техником, тактиком и службеним правилима игре, Редослед обучавања техничко-тактичких елемената рукомета, Историјат рукомета и Службена правила игре, Основни ставови у рукомету, Шут на гол, финтирања, Техника пивотмена, Скок-шут, финтирања и акционе целине које завршавају скок-шутем и продором након финтирања, Вођење лопте, Повезивање вођења са претходно усвојеним активностима, Ерет-шут и повезивање са осталим елементима, Индивидуална одбрана, Техничко- тактички елементи неопходни за сарадњу играча, Основе колективне тактике рукомета, Колективна тактика рукомета у одбрани, Колективна тактика рукомета у нападу (позициона и транзициона игра).

Практична настава

Игра на два гола и Основни ставови у рукомету, Шут на гол, продор, финта продора, Пивотирање и заустављање и увежбавање пређених активности, Скок-шут, финта шута, и акционе целине које завршавају скок-шутем и продором након финте шута, Дриблинг и вођење лопте, Акционе целине које се завршавају скок-шутем након вођења и дрибинга, Акционе целине које се завршавају продором након вођења и дрибинга, Увежбавање, Шут и повезивање са осталим елементима, Индивидуална одбрана, Увежбавање активности неопходних за игру 1:1, Хватање и додавање лопте, Хватање лопте која се одбија од гола и повезивање са елементима који им у игри претходе (заграђивање) и следе (додавање), Продор након хватања лопте са и без дриблинга.

Литература

5)  Ђукић, М. (2017). Рукомет. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања.

6)  Šibila, M. (2004). Rokomet – Izabrana poglavja (dopolnjena izdaja). Lјubljana: Fakulteta za šport.

7)  Clanton, R.E., & Dwight, M. P. (1996). Team Handball – Steps to Success (1st edition). Champaign, IL: Human Kinetics. ISBN 0-87322-411-6.

8)  Laver, L., Landreau, P., Seil, R., & Popović, N. (2018). Handball Sports Medicine – Basic Science, Injury Management and Return to Sport. Berlin: Springer-Verlag GmbH. ISBN 978-3-662-55891-1 ISBN 978-3- 662-55892-8 (eBook)

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 20 писмени испит  
практична настава 15 усмени испит 40
колоквијум-и   тестови (правила и теорије) 25 (10+15)
семинар-и      
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 1 страница А4 формата