РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И ПЛЕС

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И ПЛЕС
Наставник/наставници: Проф. др Борис Поповић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Усвајање основних ритмова и кретања уз музику, усвајање елемената ритмичке гимнастике. Примена садржаја ритмичке гимнастике у настави физичког васпитања, рекреацији и спорту. Практична оспособљеност за самосталну реализацију садржаја ритмичке гимнастике у настави физичког васпитања за све узрасте уз способност естетски и технички правилне демонстрације. Упознавање студената са настанком и развојем различитих плесова. Упознавање са могућностима трансформације антрополошких димензија деце, омладине и одраслих под утицајем различитих садржаја плеса. Упознавање и савладавање основних елемената технике, метрике и ритмике, народних и друштвених плесова са циљем примене у настави физичког васпитања и рекреацији.

Исход предмета

Студент који је успешно реализовао све предметне обавезе: 1) Познаје основне карактеристике ритмичке гимнастике и плеса; 2) Сагледава место и улогу ритмичке гимнастике и плеса у настави физичког васпитања, рекреацији и спорту; 3) Добро познаје значај практичне примене садржаја ритмичке гимнастике и плеса на трансформацију антрополошких димензија деце, омладине и одраслих; 4) Препознаје могућност примене садржаја ритмичке гимнастике и плеса у другим спортовима; 5) Оспособљен је за самосталну реализацију садржаја ритмичке гимнастике и плеса у настави физичког васпитања, као и рекреацији.

Садржај предмета

Теоријска настава

Настанак и развој ритмичке гимнастике у свету и Србији. Место и улога ритмичке гимнастике у систему физичког васпитања и школског спорта. Класификација и основна техника вежби без реквизита у ритмичкој гимнастици. Класификација, карактеристике и основна техника вежби са реквизитима. Релације ритмичке гимнастике/плеса и антрополошких димензија човека у свим узрасним групама. Основе музичког образовања. Плесови кроз векове. Врсте плесова. Настанак, развој и подела народног плеса у нашој земљи. Облици народних плесова, стил, варијанте, типови, музичка пратња, начин држања, кореографија, народни обичаји, ношње и народни инструменти. Етнокореолошка подручја Србије. Примена народних и друштвених плесова у настави физичког васпитања, рекреацији и кинезитерапији. Настанак, развој и подела друштвених плесова у свету и у Србији. Спортски плес. Карактеристике Стандардних и Латино-америчких плесова.

Практична настава

Техника извођења и методика обучавања вежби без као и са реквизитима (вијача, лопта и трака). Техника и методика повезивања елемената у индивидуални програм. Методика обучавања повезивања елемената у краће и дуже комбинације у складу са основним принципима кореографије повезано са музиком. Усвајање основних ритмова и кретања уз музику (метрика). Усвајање елемената народних и друштвених плесова и самих плесова. Техника и стил различитих плесних зона. Обучавање популарних плесова у Србији. Техника и стил стандардних и латино-америчких плесова.

Литература:

Обавезна литература:

Шебић, Л. (2016). Ритмичка гимнастика – у потрази за савршенством покрета. Сарајево: Факултет спорта и тјелесног одгоја.

Препоручена литература:

Јоцић, Д. (1995). Плесови. Београд: Факултет физичке културе.

Костић, Р., Узуновић, С. (2013). Плес. Ниш: Факултет спорта и физичког васпитања.

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Присуство на настави 30 Писмени испит 15
Активност у току наставе 10 Усмени испит 15
Колоквијум 30