Ритмичка гимнастика и плес

Студијски програм: Основне академске студије / Професор фиизичког васпитања и спорта
Назив предмета: РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И ПЛЕС / ОА13
Наставник/наставници: др Борис Поповић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета

Усвајање основних ритмова и кретања уз музику, усвајање елемената ритмичке гимнастике. Примена садржаја ритмичке гимнастике у настави физичког васпитања, рекреацији и спорту (као допунско средство). Практична оспособљеност за самосталну реализацију садржаја ритмичке гимнастике у настави физичког васпитања за све узрасте уз способност естетски и технички правилне демонстрације.

Исход предмета

Студент који је успешно реализује све предметне обавезе биће оспособљен да познаје основне карактеристике ритмичке гимнастике, да сагледава место и улогу ритмичке гимнастике у настави физичког васпитања, рекреацији, и спорту, да добро познаје значај практичне примене садржаја ритмичке гимнастике на трансформацију антрополошких димензија деце, омладине и одраслих, да препознаје могућност примене садржаја ритмичке гимнастике у другим спортовима, да самостално реализује садржаје ритмичке гимнастике у настави физичког васпитања, као и рекреацији.

Садржај предмета

Теоријска настава

Настанак и развој ритмичке гимнастике у свету и у Србији. Основне карактеристике ритмичке гимнастике. Карактеристике реквизита у ритмичкој гимнастици. Услови за организовање такмичења у ритмичкој гимнастици. Релације ритмичке гимнастике и антрополошких димензија човека (морфолошке карактеристике, моторичке, функционалне, когнитивне способности, конативне карактеристике, социолошки статус и др) у свим узрасним групама. Фактори успеха у ритмичкој гимнастици. План и програм рада школе ритмичке гимнастике. Тенденције развоја ритмичке гимнастике у свету и код нас.

Практична настава

Техника извођења вежби без реквизита као и са реквизитима (вијача, обруч, лопта, чуњеви и трака). Техника повезивања елемената у индивидуални програм и групне вежбе. Методика обучавања вежби без реквизита и са реквизитима. Методика обучавања повезивања елемената у индивидуални програм и групне вежбе. Методика обучавања повезивања елемената у краће и дуже комбинације у складу са основним принципима кореографије повезано са музиком (индивидуалне и групне вежбе).

Литература

1)      Јоцић, Д. (1999): Плесови. Београд. ФИНЕГРАФ.

2)      Костић, Р., Узуновић, С. (2013): Плес. Ниш: М Копс Центар.

3)      Костић, Р., Узуновић, С. (2009): Друштвени плес. Ниш: ФЛЕКА.

4)      Franklin, E. (2004). Conditioning for Dance. USA: Human Kinetics.

5)      Wright, J. (2013). Social Dance-Steps to success. USA. Human Kinetics.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 (2ж, 1м) Практична настава: 4 (3ж, 1м)
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, колоквијуми, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит 15
практична настава   усмени испит  
колоквијум-и 30 тест 15
присуство на предавањ./вежбама 30    
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 1 страница А4 формата