Рекреација

Студијски програм: Основне академске студије / Професор фиизичког васпитања и спорта
Назив предмета: РЕКРАЦИЈА / ОА19
Наставник/наставници: др Милена Микалачки, др Небојша Чокорило
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов:
Циљ предмета

Представити теоријске и практичне основе спортске рекреације, моделе спортске рекреације повезане са здрављем, организационе облике спортско–рекреативних активности за различите категорије становништва и ефекте спортске рекреације на психосоматски статус становништва.

Исход предмета

Студент који успешно реализује све предметне обавезе биће оспособљен за планирање, програмирање и вођење спортско-рекреативних програма за различите групе становништва, биће оспособљен да вреднује циљеве и задатке спортске рекреације, да познаје педагошке карактеристике раста и развоја предшколске деце, метода и облика рада, познаје карактеристике раста и развоја омладинске популације, да познаје биолошким карактеристикама особа треће доби, да познаје социо-психолошке потребе особа са посебним потребама, да комуницира са свим узрасним категоријама и стручњацима других профила из области медицине, социологије и психологије.

Садржај предмета

Теоријска настава

Предметна одређеност теорија спортске рекреације, Методика спортске рекреације, Дијагностика у рекреацији, Групни фитнес програми, Персонални тренинг у рекреацији, Аеробно вежбање

Практична настава

Тестирања у спортској рекрацији, употреба пулсметара, групни аеробни програми, фитнес програми, елемантарне игре, примена спортских игара у спортској рекреацији.

Литература

1)      Микалачки, М. (2005). Спортска рекреација. Нови Сад: Факултет физичке културе.

2)      Чокорило, Н. (2013). Рекреација у пракси. Нови Сад: Факултет физичке културе.

3)      Станимир, С., Митић, Д., Мандарић, С. и Нешић, Д. (2012). Персонални Фитнес. Београд: Факултет спорта и физичког васпитања.

4)      Мандарић, С. (2018). Групни фитнес програми. Београд: Факултет спорта и физичког васпитања.

5)      ACSM’s resources for the group exercise instructor / Grace DeSimone. – 1st ed 2012 American College of Sports Medicine ISBN 978-1-60831-196-5 (pbk.)

6)      NASM essentials of personal fitness training /Micheal A. Clark, Scott C. Lucett, Brian G. Sutton. —4th ed. National Academy of Sports Medicine essentials of personal fitness training. ISBN 978-1-60831-281-8

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, консултације, ваннаставне активности

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 20 писмени испит 70
практична настава   усмени испт  
колоквијум-и 10 теренски рад  
семинар-и      
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 1 страница А4 формата