Развојна и школска гимнастика

Студијски програм: Основне академске студије / Професор фиизичког васпитања и спорта
Назив предмета: РАЗВОЈНА И ШКОЛСКА ГИМНАСТИКА / ОА7
Наставник/наставници: др Дејан Мадић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 7
Услов: Нема
Циљ предмета

Кроз познавање антрополошких способности и карактеристика деце предшколског и млађег школског узраста, као и средњег и старијег школског узраста упознају, савладају и примене теоријска и пактична знања када су у питању наставне јединице из домена гимнастике на часу физичког вежбања, познавање релација између вежбања гимнастичких вежби и антрополошког статуса (морфолошког, функционалног, моторичког, конативног, когнитивног и социолошког) деце и омладине са акцентом на предшколски, млађи, средњи и старији школски узраст, способност модификовања и адаптирања различитих справа и реквизита како би се на њима вежбало у ситуацијама када стандардне гимнастичке справе не постоје услед лошег материјалног фактора у школама и клубовима, способност за реализацију часова спортске гимнастике у школама као изборне спортске активности и припрема екипа за школска такмичења, основно познавање Правилника о оцењивању гимнастичких састава на такмичењима у спортској гимнастици (ФИГ) и добро познавање истог за школска такмичења, способност адаптација правила за интерна такмичења у школама у циљу мотивације што већег броја ученика за вежбање.

Исход предмета

Потпуна теоријска и практична оспособљеност за реализацију гимнастичких садржаја у предшколском и млађем школском узрасту, као и средњем и старијем школском узрасту, уз способност квалитетне демонстрације.

Садржај предмета

Теоријска настава

Схватање појма „развојна и школска гимнастика“ и њиховог места у наставним плановима и програмима предшколских установа и основних и средњих школа, усвајање стручне терминологије вежби на гимнастичким справама и тлу, способност модификовања и иновирања гимнастичких справа и метода вежбања у циљу што ефикаснијег утицаја на психосоматски статус деце и омладине, биомеханичке основе гимнастичких вежби, моторичка анализа гимнастичких вежби.

Практична настава

Полазне основе за обучавање, техника извођења, методика обучавања, асистенција, најчешће грешке при извођењу, гимнастичких вежби на справама и тлу за девојчице и дечаке предшколског, млађег, средњег и старијег школског узраста, модификовање програма гимнастике у циљу што ефикаснијег утицаја на психосоматски статус деце предшколског, малађег, средњег и старијег школског узраста, вежбе из програма школских такмичења у спортској гимнастици, вежбе из лакших тежинских група за такмичења у мушкој и женској спортској гимнастици.

Литература

1)      Мадић, Д., Поповић, Б. (2005). Вежбе на справама и тлу (основе практичног рада). Нови Сад: Факултет физичке културе.

2)      Бала, Г. (1993). Вежбање на справама у школама. Нови Сад: Кинезис.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 4
Методе извођења наставе

Теоријска предавања, практичне вежбе, колоквијуми, консултације

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
теоријска предавања и вежбе 20 писмени испит 15
активност у току предавања 10 усмени испт 15
практични колоквијум 25 писмени тест 15
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 1 страница А4 формата