Развојна антропомоторика

Студијски програм: Основне академске студије / Професор фиизичког васпитања и спорта
Назив предмета: РАЗВОЈНА АНТРОПОМОТОРИКА / ОА21
Наставник/наставници: др Јелена Обрадовић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов:
Циљ предмета

Оспособљавање студената за праћење и дијагностиковање антропомоторичких способности уз претходно знање о појдиним способностима. Пружање информација о досадашњим истраживањима и начинима праћења савремених достигнућа из наведене области. Оспособљавање за рад на моторичким способностима у различитим условима и са различитим популацијама.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

Стицање детаљних знања о постојању и развијању појединих, дефинисаних, антропомоторичких способности, као и факторима који утичу на ниво њиховог манифестовања. Сензитивне фазе у периодима развоја моторичких способности. Антропомоторика у зрелом добу. Досадашња истраживања моторичких способности, њихова подела у латентном простору. Специфичне моторичке способности човека. Прикупљање информација, тестирање, амтропомоторичких способности, примена у лабораторијским и теренским условима. Састављање батрије тестова. Теорије анропомоторике.

Практична настава

Методски поступак рада на развоју моторичких способности. Оспособљавање за планирање и програмирање рада на побољшању: аеробне и анаеробне издржљивости, статичке силе, експлозивне снаге, репетитивне снаге, активне и пасивне, као и статичке и динамичке гипкости, прецизности гађањем и циљањем, равнотеже и брзине. Оспособљавање за организацију и реализацију тетстирања базичних моторичких способности у ситуационим условима. Примена средстава за развој антропомоторичких способности у савременим организационо методским поступцима (фитнес, аеробик, пилатес…).

Литература

1)      Нићин,Ђ. (2000). Антропомоторика, Нови Сад: Факултет физичке културе

2)      Хејвуд, К. и Гечел, Н.(2017). Моторички развој кроз живот, Подгорица: Универзитет Црне Горе

3)      Обрадовић, Ј. (2017). Основе антропомоторике, Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпизања

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 3
Методе извођења наставе

Предавања се реализују фронтално-екс катедра, користећи аудио и визуелне методе, као и метод живе речи и метод очиглености. Вежбе се реализују методом очигледности, метода непосредне и посредне демонстрације, живе речи у рад са групама, као и методе практичног вежбања.                                                                            .

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 5 писмени испит
практична настава 20 усмени испит 50
колоквијум-и 20
семинари 5
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд……
*максимална дужна 1 страница А4 формата