РАЗВОЈ СНАГЕ У СПОРТУ

Студијски програм: Основне академске студије – Дипломирани професор физичког васпитања и спорта
Назив предмета: РАЗВОЈ СНАГЕ У СПОРТУ
Наставник/наставници: Проф. др Јелена Обрадовић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета

Циљ премета је да студенти савладају основна знања из области развоја снаге у спорту код различитих узрасних категорија спортиста. Такође, да савладају стручну терминологију вежби снаге и способност организовања и спровођења тренинга снаге у пракси.

Исход предмета

Реализација предвиђених циљева.

Садржај предмета

Теоријска настава

Стицанје сазнања о снази као делу антропомоторике, развоју снаге кроз филогенезу и онтогенезу човека. Увођење у спознају о специфичностима развоја снаге у различитим узрастима, сензитивним периодима, различитим спортовима код оба пола. Повезаност снаге као моторичке способности са другим антрополошким просторима човека. Методе и специфичности рада на снази код деце, омладине, одраслих и старих људи. Програмирање тренинга снаге (акумулационог, тренсформационог и такмичарског тренажног периода).

Практична настава

Оспособљавање за практичан приказ, програмирање и анализу вежби снаге у различитим физичким активностима човека.  Основне и изведене вежбе снаге (техника, методика обучавања). Методика рада при развоју експлозивне, репетитивне и статичке снаге, као и специфичности рада на релативној и апсолутној снази (средства, методе, принципи). Савладавање основних и додатних метода рада на снази, њихова примена у пракси у зависности од пола, година старости и спортског стажа.

Литература:

Обавезна литература:

Зациорскиј,В. Кремер,В. (2009). Наука и пракса у тренингу снаге, Дата статус, Београд

Препоручена литература:

Делавиер, Ф., (2006) Анатомија тренинга снаге, Дата статус, Београд

1)      Lloyd, R., Oliver, J. (2014) Strength and conditioning for young athletes, Routledge, London and New York

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања се реализују фронтално-екс катедра, користећи аудио и визуелне методе, као и метод живе речи и метод очиглености. Вежбе се реализују методом очигледности, метода непосредне и посредне демонстрације, живе речи у рад са групама, као и методе практичног вежбања.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Активност у току предавања 30 Писмени испит 30
Практична настава 15
Колоквијуми 25